Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • HAKİM BİLMESİ GEREKEN HUKUKİ BİR KONUYU BİLİRKİŞİYE SORAMAZ

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi
ESAS: 2013/11959
KARAR: 2013/17874

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Borçlu H…. San. … Ltd. Şti. tarafından alacaklı …..bank A.Ş. lehine açılmış veya açılacak her türlü krediden doğmuş veya doğacak borçlarına karşılık, ipotek tarihi itibarı ile borçlu şirket adına kayıtlı d…… Köyü ….. parsel …../ 1-2-3-4 nolu bağımsız bölümler, B9/ 1-2-3-4 nolu bağımsız bölümler, B10/ 1-2-3-4 nolu bağımsız bölümler, B11/ 1-2-3-4 nolu bağımsız bölümler, B12/ 1-2-3-4 nolu bağımsız bölümler, B13/ 1-2-3-4 nolu bağımsız bölümler, B14/ 1-2-3-4 nolu bağımsız bölümler ve B15/ 1-2-3-4 nolu bağımsız bölümler kaydına müştereken ipotek şerhi konulmuştur. Bu durumda ortada toplu rehin durumu vardır. 4721 sayılı TMK.nun 873/3. maddesine göre, aynı alacak için birden çok taşınmazın rehnedilmiş olması halinde, rehnin paraya çevrilmesi istemi, taşınmazların tamamı hakkında yapılır. Bununla birlikte, icra dairesi onlardan ancak gerektiği kadarını paraya çevirir. Ancak ipotek verilen taşınmazlardan birinin veya birkaçının satışından ipotek ve takip alacaklısı D…….bank A.Ş.’nin alacağı icra harç ve masrafları ile birlikte temin edilip, varsa bu alacağa rüçhanı olan alacaklar da karşılandığında artık ortada rehinle temini gereken alacak kalmayacağına göre diğer taşınmazların, İcra Müdürlüğünce satışının yapılmaması gerekir. Somut olayda, dava konusu toplam 32 adet taşınmaz 811.200,00 TL ye ihale edilmiş olup ihale tarihinden sonra B…. 1. İcra Müdürlüğü’nün 2010/905 esas sayılı dosyasında yapılan 19.03.2012 tarihli dosya hesabına göre toplam alacak miktarı 349.464,64 TL.dir. Bu durumda davaya konu bir kısım taşınmazların satış bedeli takip yapan ve satış isteyen …….bank A.Ş.nin alacağını karşılamaktadır. O halde mahkemece, ihale tarihi itibarı ile takip alacaklısı ……bank A.Ş.’nin alacağı, icra harç ve masrafları ile birlikte hesaplattırılarak, varsa bu alacağa rüçhanı olan alacakların da karşılanması gerektiği dikkate alınıp anılan miktar kadarı karşılayan kısım dışındaki taşınmazlara ilişkin yapılan ihalelerin feshine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin tümden reddine dair hüküm tesisi isabetsizdir.

Ayrıca İİK.nun 193/3. maddesine göre, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan takiplere iflastan sonra da takip alacaklıları tarafından iflas masasına karşı devam edilir.

Borçlu şirketin, …3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2010/334 Esas, 2011/648 Karar sayılı kararı ile 16.12.2011 tarihi itibarı ile iflasına karar verilmiş olup takibin iflas masasına karşı devam ettirilmesi gerektiği hususunun da mahkemece değerlendirilmemesi doğru değildir.

Öte yandan, HMK.nun 266. maddesine göre, hâkimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulamaz. Mahkemece, fesih sebeplerinin yerinde olup olmadığı konusunda bilirkişi raporu alınarak hükme esas alınması da doğru değildir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09.05.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: admin — 21 Oca 2015, 21:03


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir