Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • İCRA İHALESİNİN FESHİNİ İSTEMEYE YETKİLİ OLANLAR, HUSUMET…

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi
ESAS: 2013/11960
KARAR: 2013/17873

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalılar tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

İİK’nun 134/2. maddesinde; "İhalenin feshini, Borçlar Kanunu’nun 226. maddesinde yazılı sebepler de dahil olmak üzere yalnız satış isteyen alacaklı, borçlu, tapu sicilindeki ilgililer ve pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenler, yurt içinde bir adres göstermek koşuluyla icra mahkemesinden şikayet yolu ile ihale tarihinden itibaren 7 gün içinde isteyebilirler" hükmüne yer verilmiştir.

Somut olayda, şikayetçinin takipte alacaklı veya borçlu sıfatını taşımadığı gibi pey sürmek sureti ile ihalelere de iştirak etmediği, dava konusu B.11 1-2-3-4 nolu bağımsız bölümler malikinin borçlu şirket ve dava dışı 3. kişi olan G… olması karşısında adı geçenin söz konusu taşımazlar yönünden İİK’nun 134/2. maddesinde belirlenen "tapudaki ilgili" sıfatının da bulunmadığı anlaşılmıştır.

O halde şikayetçinin dava konusu B.11/1-2-3-4 nolu bağımsız bölümlere ilişkin davasının aktif husumet ehliyeti bulunmadığından reddine karar verilmesi gerekirken davanın tümden kabulüne dair hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ :Davalıların temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09.05.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: admin — 15 Oca 2015, 11:51


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir