Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • İCRA TAKİBİNDE KARŞI TARAFIN YANLIŞ GÖSTERİLMESİNİN SONUCU

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi
ESAS: 2013/14048
KARAR: 2013/17356

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Borçlu aleyhinde başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takibe karşı süresi içerisinde icra mahkemesine verdiği itiraz dilekçesinde karşı taraf olarak takipte taraf olmayan ancak takip konusu bonoda lehtar konumunda olan A… ‘yi göstermiş olup, bonoda ciranta konumunda olan alacaklı C… ‘yı göstermediği görülmekte ise de, itiraza konu icra dosyası doğru olarak gösterilmiştir.

Takip dosyasında lehtar A… ‘ye yönelik bir talep bulunmadığından mahkemece bu kişi yönünden pasif husumet yokluğundan itirazın reddi doğru ise de; icra hukukundaki itiraz bir dava olmadığı, takip dosyasının numarası da bildirildiği için mahkemece itirazın alacaklıya yöneltilerek işin esasının incelenip sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şeklide hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07/05/2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: admin — 19 Ara 2014, 01:26


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir