Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • İCRA TAKİBİNE POSTAYLA GÖNDERİLEN İTİRAZ DİLEKÇESİNİN KABULÜ

T.C
YARGITAY
12.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:1989/8135
KARAR NO:1990/1049
KARAR TARİHİ:12.02.1990

sayılı kararında “Borçlu tarafından doğrudan posta ile yapılan göndermelerde esas alınacak tarih gönderme tarihi değil, takibin icra dairesine ulaşma tarihidir”

T.C.
YARGITAY
12.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO : 2005/12499
KARAR NO : 2005/16234
KARAR TARİHİ: 21.07.2005

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı E. U. vekili tarafından borçlu hakkında genel haciz yolu ile icra takibine geçilmiş ve adı geçene örnek 49 numaralı ödeme emri tebliğ edilmiştir. Seçilen bu takip şeklinde borca itirazı düzenleyen İİK.nun 62. maddesinde (itiraz etmek isteyen borçlu itirazını, ödeme. emrinin tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak İcra Dairesine bildirmeye mecburdur.) hükmüne yer verilmiştir. Anılan maddede dilekçenin itiraz eden borçlu tarafından bizzat İcra Dairesine getirilip tesliminin zorunlu olduğu yönünde bir hüküm bulunmamaktadır. Önemli olan borçlunun dilekçe altında kendisine atfen atılan imzaya karşı çıkmamasıdır.

Somut olayda, yukarıda açıklanan kural yanında ayrıca, hasta olan borçlunun arabada beklediğinin de dilekçeye şerh verildiği görülmektedir. Gerek bu olgu, gerekse itiraz dilekçesindeki imzaya karşı çıkılmaması nedenleriyle itirazın geçerli olduğu sonucuna varılmalıdır. Aksi halin kabulü hak kaybına neden olur. O halde, şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken kabulü isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366. ve HUMK. 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 21.07.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — 06 Şub 2015, 21:50


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir