Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • İCRA TAKİP DOSYASININ İŞLEMDEN KALDIRILMASI, İTİRAZIN İPTAL İNCELEMESİ GÖRÜLÜR

T.C
YARGITAY
3.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2007/18006
KARAR NO:2007/19088
KARAR TARİHİ:13.12.2007

>İTİRAZIN İPTALİ—DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI—TEMERRÜT

ÖZET:TAKİP DOSYASININ İİK’NIN 78. MADDESİ GEREĞİNCE İŞLEMDEN KALDIRILMIŞ OLMASI, İTİRAZIN İPTALİ TALEBİNİN İNCELENMESİNE ENGEL TEŞKİL ETMEZ.

2004 s. Yasa m. 67,78

Dava dilekçesinde, 2.250 YTL alacak ve fer’ileri için takibe itirazın iptali, inkar tazminatının masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği düşünüldü.

Davada, Foça İcra Müdürlüğü’nün 2004/1 sayılı dosyasında 2.250 YTL alacak ve fer’ileri için girişilen icra takibine itirazın iptali, inkar tazminatının davalıdan tahsili istenilmiştir.

Mahkemece, İcra Müdürlüğü’nün 2004/1 sayılı dosyasında düşürülme kararı verildiği, icra müdürünün bu konudaki işlemi şikayet yoluyla halledilmeden, davacı tarafça bu davanın açıldığı gerekçe gösterilmek suretiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Takibe konu, İcra Müdürlüğü’nün 2004/1 sayılı dosyasında; icra müdürü tarafından, 20.08.2006 tarihli kararla "İİK’nın 78. maddesinde belirtilen süre içinde dosya işlem görmediğinden dosyanın takipsizlik nedeniyle düşürülmesine" karar verilmiştir.

İİK’nın 78. maddesine göre; alacaklının haciz isteme hakkı, bir yıllık süreye tabidir. Haciz isteme hakkı, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir yıl geçmekle düşer (m. 78, II c. 1) ve takip dosyası işlemden kaldırılır (m. 78, IV). Ancak yenileme talebi ile takip devam etmekte, kaldı ki davacı, dava yolu ile (İİK m. 67) itirazın iptalini ve takibin devamını talep etmektedir.

İİK’nın 66. maddesi uyarınca takibe itiraz üzerine takip durmakta, itirazın iptaline ilişkin ilamın İcra Dairesine verilmesi ile takibe devam olunmaktadır. Bu halde, iptal kararı esas alınarak takibin yürütülmesi gerekir. Yeniden icra emri tebliğ edilmez ve yenileme emrinin gönderilmiş olması takip kesinleştiği için borçluya yeniden itiraz imkanı vermez. O nedenle, İİK madde 78 uyarınca dosyanın işlemden kaldırılmış olması, itiraz üzerine duran takibe itirazın iptali talebinin incelenmesine engel teşkil etmemelidir. Bu itibarla davaya bakılarak yapılacak yargılama sonucuna göre bir hüküm verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.

Bu itibarla, yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’nın 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA) ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 13.12.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — Cmt Mar 21, 2015 5:55 am


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir