Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • İCRA,TAŞINMAZIN MÜLKİYETİ TESCİLDEN ÖNCE İHALE İLE KAZANILIR

T.C.
YARGITAY
12.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO : 2013/4819
KARAR NO: 2013/14075
KARAR TARİHİ.12/04/2013

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 17.12.2012 tarih ve 2012/21778-38307 Karar sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Y.A.P. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafça genel haciz yolu ile başlatılan ilamsız icra takibinde; şikayetçi ihale alıcısının dört adet taşınmazın kendisine ihale edildiğini, ancak taşınmazlara ihaleden sonra uygulanan hacizler olduğunu ileri sürerek söz konusu hacizlerin kaldırılmasını talep ettiği, mahkemece şikayetin reddine karar verildiği; şikayetçinin temyizi üzerine mahkemenin ek kararı ile bahse konu kararın İİK’nun 363. maddesine göre kesin nitelikte olduğu gerekçesi ile temyiz talebinin reddedildiği, anılan ek kararında şikayetçi tarafça temyiz edilmesi üzerine Dairemizce, kararın temyizi kabil olmayan bir karar olduğundan bahisle temyiz isteminin reddine ve ek kararın onanmasına karar verildiği anlaşılmaktadır.

Mahkemenin 27.4.2012 tarih ve 2012/333-423 sayılı kararı İİK’nun 363. maddesi gereğince temyizi kabil bir karar olup, işin esasının incelenmesi gerektiğinden, Dairemizin 17.12.2012 tarih ve 2012/21778-38307 sayılı temyiz dilekçesinin reddi ile onamaya ilişkin kararının maddi hataya ilişkin olduğu anlaşılmakla anılan kararın oybirliğiyle kaldırılmasına karar verildi. Mahkemenin 14.06.2012 tarihli ek kararına ilişkin temyiz itirazlarının incelenmesine geçildi.

Mahkemenin ilk kararı İİK’nun 363.maddesi gereğince temyizi kabil bir karar olduğundan temyiz isteminin reddine ilişkin 14.6.2012 tarih ve 2012/333-423 sayılı ek kararının oybirliği ile kaldırılmasına karar verildikten sonra şikayetçinin esasa ilişkin temyiz itirazlarının incelenmesine geçildi:

İİK’nun 134/1. maddesine göre, icra dairesi tarafından taşınmaz kendisine ihale edilen alıcı, o taşınmazın mülkiyetini iktisap etmiş olur. TMK’nun 705. maddesine göre ise taşınmaz mülkiyetini iktisap için tapu siciline kayıt şarttır. Ancak aynı maddeye göre, miras, mahkeme kararı, cebri icra, işgal, kamulaştırma halleri ile kanunda öngörülen diğer hallerde bir taşınmazı iktisap eden kimse tescilden evvel dahi ona malik olur.

Sözü edilen yasa hükümlerine göre, somut olayda 20.12.2011 tarihinde ihaleden satın alınan taşınmazların mülkiyeti şikayetçiye geçmiştir. Bu durumda ihale tarihinden sonra (yani 24.02.2012 tarihinde) borçlunun borcu için başkasının (ihale alıcısının) malına haciz konulması mümkün değildir.

O halde, mahkemece şikayetin kabulü ile şikayete konu taşınmazlardaki hacizlerin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin reddi isabetsizdir.

SONUÇ : Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12/04/2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — Prş Şub 19, 2015 5:44 pm


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir