Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • İHALENİN FESHİ,İLAMSIZ TAKİP,USULSÜZ KESİNLEŞTİRME İİK M-134,EDENLERE DAYANMA

T.C
YARGITAY
12.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO.2007/13398
KARAR NO.2007/17814
KARAR TARİHİ.04/10/2007

MAHKEMESİ : Bursa 3. İcra Mahkemesi
TARİHİ : 02/05/2007
NUMARASI : 2005/105-2007/254

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

Borçlu, menkul malına ait ihalenin feshini, hem hakkında yapılan ilamsız takibin tedarik edilmiş kişiye tebligat yapılmak suretiyle usulsüz kesinleştirilmesi nedenine, hem de İİK.nun 134. maddesinde yazılı nedenlere dayanarak istemektedir.

İhalenin feshi, İİK 134 ve BK.nun 226 maddesinde yazılı nedenlere dayanılarak istenebilir.

Somut olayda, ihaleye iştirak edip, menkul malı satın alan takip dışı üçüncü kişidir.

Takibin iptali ile ilgili konular taraflar arasında tartışılması gereken hususlar olup, ihalenin feshi nedeni olarak ilgili kanunlarda sayılmamıştır.

Yerleşik Yargıtay kararlarına göre, takip iptal edilse dahi, ihale yasal koşullara uygun olarak yapılmış ise geçerlidir.
O halde, mahkemece borçlunun ihalenin feshi nedeni olarak gösterdiği sair hususların incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde, eksik inceleme ile icra takibinin usulsüzlüğünden bahisle menkul ihalesinin feshine dair hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 04/10/2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — Prş Şub 26, 2015 5:13 am


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir