Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • İİK 134. MADDESİ GEREĞİNCE İHALENİN FESHİ TALEBİ…

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi
ESAS: 2013/11885
KARAR: 2013/17550

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki ihale alıcısı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Borçlunun icra mahkemesine başvurusu İİK’nun 134. maddesi doğrultusunda icra müdürlüğünce yapılan ihalenin feshine ilişkindir. Sonradan icra müdürlüğünce ihale bedelinin yatırılmaması sebebiyle İİK’nun 133. maddesi uyarınca ihalenin feshedilmesi anılan yasa maddelerindeki fesihler ayrı sonuçlar doğuracağından İİK’ nun 134. maddesi doğrultusunda ileri sürülen ihalenin feshi nedenlerinin incelenmesine engel teşkil etmez. Mahkemece işin esasının incelenmesi gerekirken davanın konusu kalmadığından bahisle yazılı şekilde sonuca gidilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : İhale alıcısının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07.05.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: admin — 02 Oca 2015, 21:51


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir