Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • İŞÇİNİN ASKERLİK DÖNÜŞÜ ÜCRET MİKTARININ BELİRLENMESİ…

YARGITAY 22. Hukuk Dairesi
ESAS: 2014/1927
KARAR: 2014/3665

Davacı, ücret fark, fazla mesai, vardiya zammı ve ikramiye farkı alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı işçi vekili, davalının askerlik dönüşü iş başı yapan davacının saatlik ücret hesaplamasında hata yapıldığını, yürürlükteki toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre yararlandırılması gereken ücret zamlarını ve iyileştirmeleri uygulamadığını, bu sebeple davacının eksik saatlik ücrete bağlı maddi kaybının oluştuğunu ileri sürerek ücret farklarının hüküm altına alınması isteğinde bulunmuştur.

Davalı işveren vekili, davacının ücretlerinin toplu iş sözleşmesi doğrultusunda eksiksiz olarak belirlenip ödendiğini belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece alınan hesap raporuna itibarla isteğin kabulüne karar verilmiştir.

Karar davalı kurum vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar arasında, davacının askerlik dönüşü ücret miktarı belirlenirken emek ve kademe zammı açısından askerlik süresindeki zam oranlarının yansıtılıp yansıtılmayacağı, işverenin eşit davranma borcuna aykırı davranıp davranmadığı noktasında uyuşmazlık bulunmaktadır.

Davalı işyerinde imzalanıp uygulanan toplu iş sözleşmesinde ve halen yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesinin geçici 1. maddesinde "sözleşme kapsamında işyerinde çalışmakta iken silah altına alınmış terhislerini müteakip iki ay içinde işverene müracaat etmiş olanların daha önce iştigal oldukları derece ve kademe ücreti ile eski işyerinde veya sözleşme kapsamındaki bir işyerinde işe alınacakları" hükmü yer almaktadır.

Somut olayda, mahkemece karara esas alınan hesap raporunda skala dışı ödemelere askerlik süresince toplu iş sözleşmesi zamlarının uygulanması gerektiği yönündeki emsal mahkeme kararları, emsal işçilere ödenen ücretlerin davalı işveren uygulaması sebebiyle farklılıklar arz etmesi ve bunun eşit davranma ilkesine aykırılık teşkil ettiğinden skala dışı ödemeler olan emek ve kademe zamlarına da askerlik süresince yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesinde belirlenen ücret zamlarının uygulanması gerektiğinden bahisle davacının askere giderken almış olduğu son saatlik ücrete askerlik süresince toplu iş sözleşmeleri ile öngörülen zamlar uygulanmış ve askerlik sonrası olması gereken saat ücreti tespit edilerek dava tarihine kadar toplu iş sözleşmesi ile öngörülen ücret zamları uygulanarak hesaplama yapılmıştır.

Davalı kuruma karşı aynı iddialarla açılan fark işçilik alacaklarının tahsili istemi ile açılan davaların davalı işveren tarafından davacı çalışanların askerlik dönüşünde toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre gerekli ücret zamlarının yansıtılarak saat ücretinin belirlendiği, eksik ödeme bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine dair kararlar Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 04.10.2012 tarihli, 2010/18896 esas, 2012/33111 karar ve 11.10.2012 tarihli 2010/22840 esas, 2012/34069 karar sayılı ilamları ile onanarak kesinleşmiştir. İşveren tarafından davacının askerlik dönüşünde aynı uygulama yapılarak işçilik alacakları hesaplanarak ödenmiş olmasına göre davacı tarafın talebi yerinde değildir. Davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulü hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 25.02.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: admin — 29 Ara 2014, 17:44


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir