Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ, ENKAZ VE AĞAÇ BEDELLERİ, İCRA…

YARGITAY 13. Hukuk Dairesi
ESAS: 2013/32362
KARAR: 2014/2837

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı, maliki bulunduğu …İli, …İlçesi, …Mahallesi 1.Cadde, No: 49 adresindeki gecekondusunu … Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında davalıya devrettiğini, enkaz ve ağaç bedellerinin 8.522,00 Tl olduğunun anlaıldığını,ancak belirlenen bina ve müştemilat bedelinin eksik ödendiğini, bu nedenle ödenmeyen 7.487,10 TL bakiye bedelin tahsili için …26.İcra Müdürlüğünün 2012/9232 sayılı dosyasıda icra takibi yaptığını,davalının itirazı üzerine takibin durduğunu ileri sürerek, takibe vaki itirazın iptali ile inkar tazminatına karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı bu davada, davalı ile yaptığı sözleşme uyarınca kendisine ait bina ve müştemilatların davalıya bedeli karşılığında devri sonucu eksik ödeme yapıldığını, bakiye bedelin tahsili için yapılan icta takibine itiraz edildiğini ileri sürerek itirazın iptalini istemiştir. Mahkemece, davacıya ait gecekondunun kaçak olup, gecekondusu karşılığı konut alması için tek taraflı vermiş olduğu taahhütname dışında taraflar arasında düzenlenen herhangi bir sözleşme bulunmadığı, bu itibarla, yasa, yönetmelik ve taahhütname hükümlerine göre enkaz bedelini isteyebileceği, bunun da kendisine ödendiği gerekçesiyle gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Taraflar arasında düzenlenen kıymet takdir komisyon raporunda taşınmazın belgesiz olduğu belirtilerek taşınmaz üzerinde bulunan bina, müştemilat ve ağaçların bedeli belirlenmiş ve bu hususta taahhütname alınmış bulunmaktadır. Taraflar arasında düzenlenen belgelerde hak sahibinin davacı olduğu açıkça belirtildiği gibi, bu hususta herhangi bir uyuşmazlık da bulunmamaktadır. Değinilen bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde taraflar arasındaki ilişkinin sözleşmeye dayalı bir ilişki olduğu anlaşılmakta olup, davacının tahhütname ve analiz raporuna dayanarak kıymet takdir komisyonu raporunda belirlenen yapı bedelinden mahsup edilmeyen bakiye bedeli isteyebileceğinin kabulü gerekir. Mahkemece, tarafların kıymet takdir komisyonunca düzenlenen analiz raporunu benimsemiş olduğu kabul edilerek, analiz raporunda belirlenen toplam yapı bedelinden yine analiz raporunda belirtilen enkaz bedeli ve ağaç bedeli mahsup edilerek bakiye kalan miktara hükmedilmesi gerekirken,taraflar arasındaki sözleşmeye aykırı biçimde ve yazılı şekilde davanın reddine karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 04.02.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: admin — 15 Ara 2014, 17:12


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir