Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • KISA KARAR TEFHİMİ,GEREKÇELİ KARARIN TEBLİĞİ,TEMYİZ BAŞLAN..

H. M. K- MADDE 321 :
(1) Tahkikatın tamamlanmasından sonra, mahkeme tarafların son beyanlarını alır ve yargılamanın sona erdiğini bildirerek kararını tefhim eder. Taraflara beyanda bulunabilmeleri için ayrıca süre verilmez.
(2) Kararın tefhimi, mahkemece hükme ilişkin tüm hususların gerekçesi ile birlikte açıklanması ile gerçekleşir. Ancak zorunlu hâllerde, hâkim bu durumun sebebini de tutanağa geçirmek suretiyle, sadece hüküm özetini tutanağa yazdırarak kararı tefhim edebilir. Bu durumda gerekçeli kararın en geç bir ay içinde yazılarak tebliğe çıkartılması gerekir.

T.C
YARGITAY
9.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO.2014/8860
KARAR NO.2014/13817
KARAR TARİHİ: 31.10.2013

Yerel mahkemece duruşmada tefhim edilen hüküm gerekçe taşımayıp sadece hüküm sonucunu (kısa kararı) içeriyorsa gerekçeli kararın her halükarda davanın taraflarına (taraflar kendilerini vekille temsil ettiriyorlar ise vekillerine) tebliğ edilmesi gerekmektedir. Bir başka anlatımla, sadece hüküm sonucunun (kısa kararın) tefhim edildiği durumlarda, taraflar (ya da vekilleri) duruşmada hazır olsalar dahi gerekçeli kararın taraflara veya vekillerine tebliğ edilmesi gerekir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 8 inci maddesine göre iş mahkemesinden verilen kararlar tefhim ve tebliğ tarihinden itibaren 8 gün içinde temyiz olunabilir. 6100 Sayılı HMK nun geçici 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında; "Bölge adliye mahkemelerinin, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca Resmî Gazete’de ilan edilecek göreve başlama tarihine kadar, 1086 sayılı Kanunun temyize ilişkin yürürlükteki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur." 2 nci fıkrasında ise; "Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce aleyhine temyiz yoluna başvurulmuş olan kararlar hakkında, Kesinleşinceye kadar 1086 sayılı Kanunun 26/09/2004 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 427 ilâ 454 üncü madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunur." denmiştir.

6100 sayılı HMK’nun hükmü düzenleyen 294 üncü maddesinde aynen;

(1) Mahkeme, usule veya esasa ilişkin bir nihai kararla davayı sona erdirir. Yargılama
sonunda uyuşmazlığın esası hakkında verilen nihai karar, hükümdür.

(2) Hüküm, yargılamanın sona erdiği duruşmada verilir ve tefhim olunur.

(3) Hükmün tefhimi, her hâlde hüküm sonucunun duruşma tutanağına geçirilerek okunması suretiyle olur.

(4) Zorunlu nedenlerle sadece hüküm sonucunun tefhim edildiği hâllerde, gerekçeli kararın tefhim tarihinden başlayarak bir ay içinde yazılması gerekir.

(5) Hükmün tefhimini, duruşmada bulunanlar ayakta dinler.

(6)Hükme ilişkin hususlar, niteliğine aykırı düşmedikçe, usule ilişkin nihai kararlar hakkında da uygulanır." denmiştir.

Aynı kanunun 321 inci maddesinde de; "(1) Tahkikatın tamamlanmasından sonra, mahkeme tarafların son beyanlarını alır ve yargılamanın sona erdiğini bildirerek kararını tefhim eder. Taraflara beyanda bulunabilmeleri
için ayrıca süre verilmez.
(2) Kararın tefhimi, mahkemece hükme ilişkin tüm hususların gerekçesi ile birlikte açıklanması ile gerçekleşir. Ancak zorunlu hâllerde, hâkim bu durumun sebebini de tutanağa geçirmek suretiyle, sadece hüküm özetini tutanağa yazdırarak kararı tefhim edebilir. Bu durumda gerekçeli kararın en geç bir ay içinde yazılarak tebliğe çıkartılması gerekir." şeklinde düzenleme yer almıştır.

Yukarıda yazılı kanun hükümleri kapsamında, yerel mahkemece duruşmada tefhim edilen hüküm gerekçe taşımayıp sadece hüküm sonucunu (kısa kararı) içeriyorsa gerekçeli kararın her halükarda davanın taraflarına (taraflar kendilerini vekille temsil ettiriyorlar ise vekillerine) tebliğ edilmesi gerekmektedir. Bir başka anlatımla, sadece hüküm sonucunun (kısa kararın) tefhim edildiği durumlarda, taraflar (ya da vekilleri) duruşmada hazır olsalar dahi gerekçeli kararın taraflara veya vekillerine tebliğ edilmesi gerekir.

Bu durumda yani yerel mahkemece duruşmada tefhim edilen hüküm gerekçe taşımayıp sadece hüküm sonucunu (kısa kararı) içeriyorsa,taraflar için temyiz süresi gerekçeli kararın tebliğinden itibaren işlemeye başlayacaktır.

Somut olay açısından yapılan tespit ve değerlendirmede; Gerekçe içermeyen mahkeme kararının hüküm sonucu kısmının(yani kısa kararın), 31/10/2013 tarihli duruşmada, taraf vekillerinin yüzüne karşı tefhim edildiği görülmüştür.
Davacı vekili 14/12/2013 havale tarihli dilekçe ile mahkeme kararını temyiz etmiştir.

Bu temyize dair temyiz harç ve giderlerinin yatırılma tarihinin 14/12/2013 olduğu, dosyada mevcut "sayman mutemedi alındısı" ve "tahsilat makbuzu" başlıklı belgelerden anlaşılmıştır.

Davacı vekilinin temyiz talebi, 10/01/2014 tarih ve 2013/682 E – 2013/487 K.sayılı ek karar ile mahkemece süreden reddedilmiştir. Bu ek kararda, gerekçeli kararın davacı vekiline 25/11/2013 tarihinde tebliğ edildiği belirtilmiştir.

İş bu ek karar davacı vekili tarafından süresinde temyiz edilmiştir. Temyiz dilekçesinde, mahkemece gerekçeli kararın kendilerine tebliğ edilmediği, gerekçeli kararın
yazıldığının UYAP sistemi aracılığıyla 13/12/2013 tarihinde öğrenildiği belirtilmiştir.

Her ne kadar, davacı vekilinin temyiz talebinin süreden reddine mahkemece verilen10/01/2014 tarih ve 2013/682 E – 2013/487 K sayılı ek kararda, gerekçeli kararın
davacı vekiline 25/11/2013 tarihinde tebliğ edildiği belirtilmiş ise de dosyanın incelenmesinde, gerekçeli kararın anılan tarihte davacı vekiline tebliğ edildiğine dair bir belgeye dosyada rastlanmamış olup davacı vekilinin temyiz talebinin süresinde olup olmadığı denetlenememiştir.

Bu nedenlerle;
1- Davacı vekiline gerekçeli karar (31/10/2013 tarih ve 2013/682 E – 2013/487 K. sayılı mahkeme kararı) tebliğ edilmişse tebliğe ilişkin belgelerin dosyaya eklenmesi,

2- Tebliğ edilmemişse gerekçeli kararın davacı vekiline tebliği ile buna ilişkin belgelerin dosya içine alınması ve temyiz süresinin beklenmesi,

3- Davacı vekilinin hükmü temyiz etmesi halinde, temyiz dilekçesinin hukuki dinlenilme hakkının sağlanması açısından karşı tarafa tebliğ edilmesi ve bu şekilde temyiz ve tebliğe ilişkin usuli işlemler tamamlanarak gönderilmesi için dosyanın mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 29/04/2014 günü oybirliğiyle karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — 14 Şub 2015, 11:18


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir