Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • KONUT DESTEK KREDİSİ ERKEN ÖDEME CEZASININ İPTALİ…

YARGITAY 13. Hukuk Dairesi
ESAS: 2014/3031
KARAR: 2014/3357

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı; davalı banka ile Konut Destek Kredisi Sözleşmesi imzaladığını, faiz oranlarının düşmesi üzerine borcunu yapılandırdığını ve kendisinden 4.452,00TL kesinti yapıldığını, yapılan bu kesintinin sözleşme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı; davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davacının davasının kabulüne, toplam 4.452,00 TL erken kapatma, erken ödeme, kredi tahsis komisyon bedeli adı altında tahsil edilen bedelin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya iadesine karar verilmiş hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının sair temyiz itirazının reddi gerekir.

2- 4077 sayılı kanunun 10/B maddesinde, “Tüketici, konut finansmanı kuruluşuna borçlandığı toplam miktarı önceden ödeyebileceği gibi aynı zamanda bir ya da birden çok ödemeyi vadesinden önce yapabilir. Faiz oranının sabit olarak belirlenmesi halinde, sözleşmede yer verilmek suretiyle, bir ya da birden fazla ödemenin vadesinden önce yapılması durumunda konut finansmanı kuruluşu tarafından tüketiciden erken ödeme ücreti talep edilebilir. Erken ödeme ücreti gerekli faiz indirimi yapılarak hesaplanan ve tüketici tarafından konut finansmanı kuruluşuna erken ödenen tutarın yüzde ikisini geçemez. Oranların değişken olarak belirlenmesi halinde tüketiciden erken ödeme ücreti talep edilemez” hükmü yer almaktadır. Buna göre taraflar arasındaki kredi sözleşmesinin faiz türüne göre, davacıdan kredi borcunun erken kapatılması halinde erken kapama ücretinin tahsilinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Mahkemece iadesine karar verilen meblağ içerisinde kredinin erken kapatılması sebebiyle davalı bankanın tahsil ettiği erken kapama bedeli de bulunmaktadır. Dava dilekçesinde 21.09.2010 tarihinde davacı tarafından kredi borcunun tamamının kapatıldığı ve bu işlem nedeniyle davacıdan komisyon tahsil edildiği ifade edilmiştir. Yine dosya içerisinde mevcut 21.09.2010 tarihli banka dekontunda 40,714.88 TL anapara, 328.43 TL faiz tutarı ve 820.86 TL erken kapama ücretinin davacıdan tahsil edildiği görülmektedir. Buna göre erken kapama ücreti olarak davacıdan tahsil edilen 820,86 TL nin iadesine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır ve bozmayı gerektirir.

SONUÇ: Birinci bentde açıklanan nedenle sair temyiz itirazlarının reddine, ikinci bentde açıklanan nedenlerle davalının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 11.02.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: admin — 15 Ara 2014, 15:02


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir