Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • MESKENİYET İDDİASININ HANGİ SÜREDE YAPILMASI GEREKTİĞİ

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi
ESAS: 2013/9800
KARAR: 2013/20258

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

1)Satış kararının iptali istemi hakkında mahkemece verilen karara yönelik temyiz isteminin incelenmesinde;

İcra mahkemesi kararlarından hangilerinin temyiz olunabileceği özel hükümlerle ve genel olarak da İİK.nun 363. maddesinde birer birer açıklanıp gösterilmiştir. Bunların dışında kalan mahkeme kararları kesindir. Yargıtay’ca incelenmesi istenen karar bu maddelerle tespit edilen kararlar arasına girmeyip kesin nitelikte bulunduğundan temyiz dilekçesinin (REDDİNE),

2)Meskeniyet şikayetine ilişkin mahkeme kararına yönelik temyiz itirazlarına gelince;

Borçluların, takip dosyalarında haczedilen taşınmazın, İİK’nun 82/12. maddesi kapsamında haline münasip evleri olduğunu ileri sürerek haczin kaldırılması istemiyle şikayet yoluyla icra mahkemesine başvurdukları, mahkemece şikayetin kabulüne karar verildiği görülmektedir.

İİK.nun 82/12. maddesinde yer alan haczedilmezlik şikayeti, İİK.nun 16/1.maddesi uyarınca (7) günlük süreye tabidir. Bu süre haczi öğrenme tarihinden başlar.

Somut olayda, borçluların meskeniyet şikayetinde bulundukları taşınmazın tapu kaydına takip dosyalarından haciz konulduktan sonra, borçluların 31.10.2008 tarihinde Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine verdikleri menfi tespit ve senet iptaline ilişkin dava dilekçesinde, oturdukları evin haczedildiğini ve hacizlerin yapıldığı şikayete konu takip dosyalarını bildirdikleri, bu suretle borçluların haczi öğrendikleri, meskeniyet şikayetinin ise bu tarihten itibaren (7) günlük yasal süre geçirildikten sonra 23.12.2009 tarihinde yapıldığı anlaşılmaktadır.

O halde mahkemece şikayetin süre aşımından reddi gerekirken, işin esasının incelenerek yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda (2) nolu bentte yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 30.05.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: admin — 11 Şub 2015, 01:06


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir