Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • OKS DE YANLIŞ OKULA KAYDI YAPILAN ÖĞRENCİ, TAZMİNAT TALEBİ

YARGITAY 4. Hukuk Dairesi
ESAS: 2013/1806
KARAR: 2014/212

Davacı İ… vd vekili Avukat A… tarafından, davalı G… Eğitim Yayımcılık A.Ş aleyhine 29/09/2006 gününde verilen dilekçe ile tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 27/11/2012 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi taraflar vekillerince süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davacıların tüm, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2-Davalının diğer temyiz itirazlarına gelince;

Dava, haksız fiilden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Yerel mahkemece açılan davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, taraflar vekillerince temyiz edilmiştir.

Davacılar, davacı Ş…’ın 2006 yılı OKS sınav sonuçlarına göre birinci tercih listesinde sekizinci sırada yer alan ve davalının sahibi olduğu … Fen Lisesi’ne kaydedilmiş gibi bilgisayar sistemine giriş yapıldığını, ikinci tercih hakkını kullanmak için başvurduğunda sistemde başka bir okula kaydı zaten yapılmış göründüğünden tercih hakkını kullanamadığını, bu nedenle hiçbir okula kaydolamadığını ve özel okula gitmek zorunda kaldığını iddia ederek uğranılan zararın davalıdan tazminini talep etmişlerdir.

Davalı, davacı Ş…’nın not ortalamasının 4.00’ten az olması nedeni ile kayıt işleminin gerçekleştirilemediğini ayrıca davacı ve mezun olduğu okulunda kusuru bulunduğunu beyanla açılan davanın reddini savunmuştur.

Dosya kapsamından, özellikle Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu uzmanının da bulunduğu bilirkişi kurulundan alınan 04.07.2011 tarihli rapor içeriğinden de anlaşılacağı üzere esasen davacı Ş…birinci tercihindeki yedi Anadolu Lisesi ile bir Fen Lisesine kaydını yaptırabilmesi için gereken puana sahip değildir ve aldığı puan ikinci tercihindeki okullara kaydını yaptırmasına da imkan vermemektedir. Bu durumda, davacıların maddi tazminat talebinin, koşulları oluşmadığından reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi doğru bulunmamış ve kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda (2) sayılı bentte gösterilen nedenlerle davalı yararına BOZULMASINA, davacıların tüm, davalının diğer temyiz itirazlarının (1) sayılı bentte gösterilen nedenlerle reddine ve temyiz eden davalıdan peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 14/01/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: admin — 30 Ara 2014, 12:56


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir