Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • SATIM SÖZLEŞMESİNİN FESHİ, HAKSIZ REKABETİN MEN-İ, TAZMİNAT

YARGITAY 11. Hukuk Dairesi
ESAS: 2013/17660
KARAR: 2014/869

Taraflar arasında görülen davada …2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 27/01/2012 gün ve 2007/541-2012/57 sayılı kararı düzelterek onayan Daire’nin 02.07.2013 gün ve 2012/15933-2013/14000 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı vekili asıl ve birleştirilen davasında, müvekkili ile davalı arasında asansör parçaları alımına ilişkin satım akti yapıldığını, alınan parçaların müvekkili tarafından birleştirilerek hastaneye monte edildiğini, davalının müvekkili bilgisi dışında ek mekanizmalar tesis etmek suretiyle asansörün tamamı üzerinde kontrolü sağlayarak şifre girmek suretiyle asansörü kilitlediğini ve hastane ile temasa geçerek müvekkili şirketi kötülediğini ve devre dışı bırakarak haksız rekabette bulunduğunu, satım aktinin müvekkili tarafından feshedildiğini ileri sürerek, asıl davada haksız rekabetinin tespiti ile menini, 5.520.79 TL ürün bedelinin, 1.000.00 TL fesih nedeni ile uğranılan maddi kaybın, ürün arızasının giderilmesi nedeni ile 1.000 TL maddi tazminatın, 1.000.00 TL haksız rekabet tazminatının, 10.000,00 TL itibar kaybı nedeni ile uğranılan manevi tazminatın, birleştirilen davasında asansörlere monte edilen frekans ayar sisteminin arızalandığını ve davalıdan talep edilmesine rağmen arızanın giderilmediğini dolayısıyla yeni parçalar alındığını belirterek arızalı ürünlerin bedeli 2.829.40 TL ve yeni cihazla arasındaki fiyat farkı 1.000 TL’nin davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, asansörlerin devreye sokulduktan sonra hiçbir ilave tesisat veya ekipmanın devreye sokulmadığını, şifreleme tekniğinin üretim safhasında bile olmadığını, yalnızca üretici firmanın üretim bilgilerinin korunması amacıyla bir kodlama sistemi mevcut olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece davaya konu ürünlerin davacıya sağlam olarak teslim edildiği, kartlara konulan şifrenin asansörün güvenliği için ve asansöre yetkisiz kişilerin müdahale etmesinin engellemeye yönelik olduğu, şifrenin bulunmasının satılan malı ayıplı hale getirmediği, taraflar arasındaki yazışmalarda asansöre zaman ayarlı program yüklendiği iddiasının bulunmadığı, davacı tarafından alınan kartların ve ekipmanların sağlam olduğu, kartların üzerine yetkisiz kişilerce müdahale edildiği, müdahaleden ve müdahale sonucunda arıza meydana gelmişse bundan da davacının sorumlu olacağı, davalının davacıyı ve hizmetlerini kötülediğine dair dosyada bir delil bulunmadığından manevi tazminat talebinin de reddi gerektiği gerekçesiyle, davaların reddine dair verilen karar taraf vekilleri tarafından temyizi üzerine Dairemizin 02/07/2013 tarihli kararı ile düzeltilerek onanmıştır.

Davacı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

1- Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK.’nın 440.maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen aşağıdaki bent dışında kalan sair karar düzeltme isteğinin reddi gerekmiştir.

2- Dava, davalıdan satın alınan asansör yapımında kullanılan cihazların davalıdan kaynaklanan nedenlerle arızalandığı iddiasına dayalı satım sözleşmesinin feshi haksız rekabetin men’i ile maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece yapılan yargılama sonucu davanın reddine karar verilmiş ise de, dava dilekçesinde haksız rekabete neden olan eylemin, davalının ürün kullanıcısı durumunda bulunan Alanya Başkent Üniversitesi Hastanesine yazdığı 22.1.2001 tarihli yazı olduğu belirtilerek davalının bu yazıda da davacı şirketi kötülediği belirtilmiş ve anılan yazı da dava dilekçesi ekinde dosyaya sunulmuştur. Dairemizin bozma kararından önce alınan 9.2.2002 tarihli bilirkişi raporunda sözkonusu yazı değerlendirilerek yazının, davacıyı üçüncü kişi nezdinde karalayıcı, ticari itibarını küçük düşürücü, yapılması gereken işin davacı tarafından değil ancak kendileri tarafından yapılacağı ifade edilerek haksız fiil ve haksız rekabet teşkil edici olduğu belirtilmiş olmasına rağmen, bozmadan sonra alınan bilirkişi raporunda bu hususa hiç değinilmeden teknik değerlendirme yapılmış, mahkeme tarafından da 22.1.2001 tarihli yazı değerlendirilmeden dosyada bu konuda delil olmadığından bu yöndeki davanın reddine karar verilmiştir. Bu itibarla mahkemece dava dilekçesinde dayanılan ve ekinde ibraz edilen 22.1.2001 tarihli davalının … Üniversitesi Hastanesine yazdığı yazının haksız rekabet teşkil edip etmediği hususu değerlendirilmeden karar verilmesi doğru görülmemiş, davacı vekilinin bu yöne ilişen karar düzeltme itirazının kabulüyle, Dairemizin 2012/15933 E, 2013/14.000 K. ve 2.7.2013 tarihli düzeltilerek onama ilamının ortadan kaldırılarak, yerel mahkeme kararının anılan nedenle davacı yararına bozulmasına ve ilamının 2.bendinde davalı yararına yapılan düzeltmenin de kaldırılarak kararın 2. bentteki nedenle de davalı yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin sair karar düzeltme isteğinin HUMK.’nın 442. maddesi gereğince REDDİNE, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin karar düzeltme itirazlarının kabulü ile Dairemizin 2012/15933 E, 2013/14.000 K. ve 2.7.2013 tarihli onama ilamının ortadan kaldırılarak kararın davacı yararına ve (Dairemiz ilamındaki 2. bentteki nedenle) davalı yararına BOZULMASINA, ödedikleri temyiz peşin temyiz ilam ve karar düzeltme harçlarının isteği halinde karar düzeltme isteyen davacıya iadesine, 16.01.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: admin — 20 Oca 2015, 02:34


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir