Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • SATIŞ İLANININ VEKİL YERİNE ASİLE TEBLİĞİNİN USULSÜZ OLDUĞU

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi
ESAS: 2013/11476
KARAR: 2013/17765

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 11, Avukatlık Kanunu’nun 41. ve HMK.nun 73. (HUMK.nun 62, 68.) maddeleri gereğince, vekil ile takip edilen işlerde tebligatın vekile yapılması zorunludur.

…1. İcra Müdürlüğü’nün 2008/265 Esas sayılı takip dosyasından borçluya ait taşınmaza ilişkin satış ilanının borçlu asile tebliğ edildiği anlaşılmıştır.

Somut olayda; asıl takip dosyasına ibraz edilen ve Zürih Başkonsolosluğu’nca düzenlenen 22.06.2009 tarihli vekaletname ile Av. M… vekil tayin edilmiş, aynı vekil tarafından 14.09.2009 tarihli adres beyanı dilekçesi asıl takip dosyasına sunulmuş, böylece adı geçen avukat, borçluyu vekil olarak temsil etmiştir. Bu durumda borçlunun takipte vekil ile temsil edildiği anlaşılmış olmakla, satış ilanının da vekile tebliği, yukarıda açıklanan yasa hükümleri uyarınca zorunludur.
İİK.nun 127. maddesi gereğince taşınmaz satışlarında, satış ilanının bir örneği borçluya tebliğ edilmelidir. Borçluya satış ilanının tebliğ edilmemiş olması veya usulsüz tebliğ edilmesi başlı başına ihalenin feshi sebebidir.

Somut olayda satış ilanının vekil yerine asile tebliği usulsüz olup, bu husus başlı başına ihalenin feshini gerektirmektedir. O halde mahkemece şikayetin kabulü ile ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09/05/2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: admin — 04 Oca 2015, 01:05


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir