Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • SENEDİN ÖDEME GÜNÜNÜN PAZAR GÜNÜNE DENK GELMESİ, PROTESTO…

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi
ESAS: 2013/11814
KARAR: 2013/21014

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı tarafından borçlu aleyhine bonoya dayalı kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibine başlanarak örnek 10 numaralı ödeme emri tebliği üzerine borçlunun yasal sürede icra mahkemesine yaptığı başvuruda takip dayanağı senede ilişkin olarak zamanaşımı, imzaya ve borca itirazları yanında ciranta olarak kendisine ödememe protestosu çekilmediğinden aleyhine takip yapılamayacağı gerekçesi ile takibin iptalini istediği anlaşılmıştır.

Takip dayanağı bononun tanzim tarihi itibariyle uygulanması gereken 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 626. maddesinin 3. fıkrasında; "Muayyen bir günde veya keşide gününden veya görüldükten muayyen bir müddet sonra ödenmesi şartını havi bir poliçeden dolayı çekilecek ödememe protestosunun, ödeme gününü takibeden iki iş günü içinde çekilmesi lazımdır", aynı yasanın 664. maddesinde ise; "Vadesi pazara veya diğer bir resmi tatil gününe rastlıyan poliçenin ödenmesi, ancak tatili takibeden ilk iş günü istenebilir" hükümlerine yer verilmiş olup, aynı yasanın 690. maddesi uyarınca poliçelere ilişkin bu düzenlemelerin bonolar hakkında da uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Somut olayda 21.02.2009 vade tarihli senedin ödeme gününün, 21.02.2009 Cumartesi günü olup, 22.02.2009 tarihinin pazar gününe denk geldiği, ödeme gününün belirtilen yasal düzenleme doğrultusunda 23.02.2009 tarihi olduğu, ödememe protestosunun ise keşideciye ödeme gününü takip eden ikinci iş gününün sonu olan 25.02.2009 tarihinde ve yasal sürede çekildiği görülmüştür.

Bu durumda mahkemece, protestoya ilişkin şikayetin reddi ile borçlunun diğer itirazları hakkında inceleme yapılarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile kabul edilerek takibin iptali yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

Öte yandan borçlu zamanaşımı itirazında bulunmuş ve mahkemece tensip kararı ile reddedilmiş ise de bu husus borçlu tarafından temyiz konusu yapılmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06/06/2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: admin — 12 Şub 2015, 01:22


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir