Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • SENETLİ-SENETSİZ HİÇBİR BORCUN BULUNMADIĞINA DAİR BELGE…

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi
ESAS: 2013/10263
KARAR: 2013/20173

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibine başlandığı, örnek 10 nolu ödeme emrinin tebliği üzerine borçlunun yasal sürede icra mahkemesine başvurarak itiraz ettiği anlaşılmıştır.

Borçlu tarafından sunulan ve imzası alacaklı tarafından inkar edilmeyen 03.12.2009 tarihli belgede, bu tarihten öncesine ilişkin keşideci E…’in lehtar F…’e senetli-senetsiz hiçbir borcunun olmadığının belirtiliği görülmektedir. Takip dayanağı senedin tanzim tarihinin anılan belgenin düzenleme tarihinden önce olması nedeniyle ibranın bu senedi kapsadığının kabulü gerekir. Her ne kadar sunulan ibra belgesinde alacaklının imzası bulunmadığından ve kural olarak keşideci, lehtar ile arasındaki ilişkiden kaynaklanan şahsi def’ilerini yetkili hamile karşı ileri süremez ise de hamilin bile bile borçlunun zararına hareket etmesi halinde ona karşı ileri sürmesi mümkündür.

Somut olayda, icra takibi yapan alacaklı hamil, lehtarın babası olup, dosya kapsamından da keşideci ile arasındaki ilişkiyi bildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda borçlunun sunduğu belge, yetkili hamil olan alacaklıya karşı hüküm ifade edeceğinden İİK.168/a uyarınca borca itirazın kabulü ile takibin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde itirazın reddine karar verilmesi doğru değildir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 30.05.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: admin — 06 Şub 2015, 00:01


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir