Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • SENETTE KEŞİDECİ ADRESİNDE COĞRAFİ BİRİM ADI YAZMAMASI…

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi
ESAS: 2013/8080
KARAR: 2013/17489

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibi yapıldığı, örnek 10 numaralı ödeme emrinin tebliği üzerine borçlunun, takip dayanağı senette tanzim yeri olmadığını ileri sürerek takibin iptali istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece keşide yeri olarak "K… yazılı olduğu gerekçesiyle istemin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

TTK’nun 688/6. maddesi gereğince senette tanzim yerinin yazılı olmasının gerektiği, aynı kanunun 689/son maddesinde ise tanzim edildiği yer gösterilmeyen bir bononun tanzim edenin ad ve soyadı yanında yazılı olan yerde tanzim edilmiş sayılacağı belirtilmiştir. Tanzim yeri olarak idari birim adı (kent, ilçe, bucak, köy gibi) yazılması yeterli olup, ayrıca adres gösterilmesi zorunluluğu yoktur. 14.12.1992 tarih ve 1991/1 E, 1992/5 K. sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme kararında da açıklandığı üzere kısaltılmış olarak yazılan tanzim yerinin kabul edilebilmesi için bunun belirgin ve duraksamaya mahal bırakmayacak bir yeri göstermesi gereklidir.

Somut olaya bakıldığında, takip dayanağı olan 13.11.2012 vade tarihli ve 50.000 TL bedelli bonoda tanzim yerinin olmadığı, tanzim edenin adı ve soyadı yanında "K…PTT Lojmanı" ibaresinin yer aldığı bononun incelenmesinden anlaşılmıştır. 442 Sayılı Köy Kanunu’nun 7. maddesi ve Anayasanın 127. maddesi hükümlerine göre idari birim, mahalli idareler ile belediyeler ve köy kamu tüzel kişileri olarak belirlenmiştir.

Bu durumda mahkemece, takibe yapılan itirazın yöntemince incelenmesi için öncelikle duruşma açıp K…’ın idari birim niteliğinde olup olmadığının Antalya Valiliğinden sorularak hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde eksik inceleme ile evrak üzerinde istemin reddine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07.05.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: admin — 19 Ara 2014, 20:52


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir