Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • SIFIR ARAÇTA ÜRETİM HATASI, AÇIK-GİZLİ AYIP, İHBAR SÜRESİ

YARGITAY 13. Hukuk Dairesi
ESAS: 2013/11964
KARAR: 2014/12776

Taraflar arasındaki ayıplı oto davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün … AŞ avukatınca duruşmalı, …Oto. Ltd. Şti avukatınca duruşmasız olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davalı … tic. A.Ş vekili avukat…ile davacı vekili avukat … gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanılmış ve hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra karar için başka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı, 07.06.2011 tarihinde davalı firmadan 0 kilometre olarak aldığı aracın ön torpidosundaki renkli kısımların cama yansıması ve camda oluşan gölgelenmeler nedeniyle ayıplı olduğunu, ön panelin değişmesinin aracın orjinalliğini bozacağını ve aracın bu haliyle sürüş güvenliğinin olmadığını ileri sürerek aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesi istemiştir.

Davalılar, aracın ayıplı olmadığını, ön camda oluştuğu iddia edilen yansımaların fotoğraf çekimiyle ilgili olduğunu, davacının süresinde ayıp ihbarında bulunmadığını ve aksi düşünülse bile aracın yenisi ile değiştirilmesinin gerekmediğini savunarak davanın reddini dilemişlerdir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalılar tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, davalıdan aldığı aracın gizli ayıplı olduğundan bahisle bedel iadesi istemiş olup davalılar arcın ayıplı olmadığını ve süresinde ayıp ihbarı yapılmadığını savunmuşlardır. Mahkemece, bilirkişi raporuyla tespit edildiği üzere aracın gizli ayıplı olduğu gerekçesiyle aracın ayıpsız yenisi ile değiştirilmesine karar verilmiştir. Ancak dosya kapsamı incelendiğinde, bilirkişilerin tespit ettiği hususular açık ayıp niteliğinde olup 4077 sayılı Yasanın 4/2. maddesine göre Tüketici malın teslim tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ayıbı satıcıya bildirmekle yükümlüdür. Davacı aracı 07.06.2011 tarihinde almış olup trafik tescil belgelerine göre araç 07.06.2011 tarihinde trafiğe çıkmıştır. Davacı, araçtaki ayıbı tespit edince sözlü olarak 10 gün içinde davalılara bildirdiğini, davalıların kendisini oyaladığını ve ön paneli değiştirmek için görüşmeler yaptığını iddia etmiş ise de bu yönde dosyaya delil ibraz etmemiştir.

Dosya kapsamından, davacının 15.07.2011 tarihinde davalı … A. Şirketi’ne …11.Noterliğinden 108 yevmiye numaralı ihtarnameyi çektiği, bu ihtarnamenin 27.07.2011 tarihinde davalıya tebliğ edildiği ve 06.09.2011 tarihinde davacının …1. Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak tespit yaptırdığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda açıklandığı üzere davacının yasayla belirlenen sürede ayıp ihbarında bulunmadığı anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca; mahkemece, açık ayıbın süresinde ihbar edilmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde davanın kabulü yönünde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün temyiz eden davalı yararına BOZULMASINA, 1100,00 TL duruşma avukatlık parasının davacıdan alınarak davalı … AŞ’ne ödenmesine, peşin alınan 77.00 TL. temyiz harcının istek halinde davalılara iadesine, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22.4.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: admin — 12 Ara 2014, 23:41


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir