Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • TAVZİH NE DEMEKTİR? USUL VE ŞARTLARI NELERDİR?

YARGITAY 23. Hukuk Dairesi
ESAS: 2013/8209
KARAR: 2014/1797

Taraflar arasındaki sözleşmenin uyarlanması davasının yapılan yargılaması sonunda verilen hükmün tavzihi talebinin kabulüne ilişkin kararın süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

-K A R A R-

Davacı vekili, müvekkili ile davalı yüklenici arasında imzalanan 17.09.2007 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin 12/c maddesi ile bu sözleşmeden önce imzalanan 23.01.2007 tarihli sözleşme taslağına göre, yapılacak olan binanın isminin A… Plaza olacağının kararlaştırıldığını, ancak davalının binanın değişik yerlerine astığı üç ayrı tabelada S…&A… ismini kullanarak sözleşmeye aykırı davrandığını ileri sürerek, bu tabelaların kaldırılarak, yerine ”A… Plaza” ismini içeren tabelaların asılmasını talep ettikleri davada, Mahkemece davanın kabulüne ilişkin verilen kararın kesinleştiğini, fakat ilamın infazına ilişkin … 15. İcra Müdürlüğü’nün 2013/6101 Esas sayılı takip dosyasındaki 28.08.2013 tarihli kararında, ilamın bir adet tabelaya ilişkin olduğu, garaj kapısında ve çatıya yakın bölümdeki tabelalarla ilgili ilamda bir hüküm bulunmadığı gerekçesiyle bu iki tabelaya ilişkin olarak ilamın infaz edilmediğini, ilamın icrasında tereddüt meydana geldiğini, bu nedenle ilamın açıklanması gereği doğduğunu ileri sürerek, 6100 sayılı HMK’ nın 305. maddesi gereği hükmün tavzihini talep etmiştir.

Mahkemece, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu; 04.09.2013 tarihli kararla, davacı vekilinin dava dilekçesinde; taraflarca imzalanan 23.1.2007 tarihli sözleşme taslağının 8. maddesinde: tabela olarak A… Plaza isminin kullanılacağının kabul edilmesine rağmen, davalı şirketin inşaata astığı üç tabelada S…&A… ismini kullandığını, söz konusu üç adet tabelanın kaldırılmasına, yerine A… Plaza ismini içeren tabelaların asılmasına karar verilmesini talep ettiği, gerekçeli kararda A… Plaza marka tescil belgesine uygun olarak taşınmazdaki S…&A… tabelasının indirilerek yerine altınoğlu plaza ismini içerir tabelanın asılmasına karar verildiği, hükmün infazı sırasında tereddüt oluştuğu, hükmün ifası açısından açıklanmasında yarar bulunduğu gerekçesiyle, talebin kabulü ile Mahkemenin 12.01.2012 tarih ve 2010/675 Esas, 2012/692 Karar sayılı gerekçeli kararının hüküm bölümünün 1.fıkrasının "A… Plaza marka tescil belgesine uygun olarak … ili, … ilçesi, … mahallesi, … caddesi, 3399 ada, 12 parsel sayılı taşınmazdaki S…& A… yazılı bulunan 3 tabelanın da indirilerek, yerine A… Plaza ismini içerir tabelanın asılmasına" şeklinde tavzihine karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

1) 6100 sayılı HMK’nın 306. maddesinde “ (1)Tavzih, dilekçeye tarafların sayısı kadar nüsha eklenmek suretiyle hükmü veren mahkemeden istenebilir. Dilekçenin bir nüshası, cevap süresi mahkemece belirlenerek karşı tarafa tebliğ edilir. Cevap, tavzih talebinde bulunan tarafa tebliğ olunur.

(2) Mahkeme, cevap verilmemiş olsa bile dosya üzerinde inceleme yaparak karar verir; ancak gerekli görürse iki tarafı sözlü açıklamalarını yapabilmeleri için davet edebilir.

(3) Mahkeme tavzih talebini yerinde gördüğü takdirde 304 üncü madde uyarınca işlem yapar.” hükmü yer almaktadır. Mahkemece, anılan hüküm gereği tavzih dilekçesinin diğer tarafa tebliğ edilmesi, tavzih istemine karşı varsa beyanlarını sunma olanağının tanınması, bundan sonra tavzih istemi hakkında bir karar verilmesi gerekirken, anılan hükümde yer alan usule uyulmadan, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır.

2) Bozma nedenine göre, davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.

SONUÇ:Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davalı yararına BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11.03.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: admin — 13 Ara 2014, 22:41


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir