Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • TÜKETİCİ,BANKA KREDİSİ,KANSER TEŞHİSİ, SİGORTANIN ÖDEMESİ…

T.C..
YARGITAY
11.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2000/6073
KARAR NO: 2000/7328
KARAR TARİHİ: 02.10.2000

Taraflar arasındaki davanın Ankara 5.Asliye Ticaret Mahkemesince görülerek verilen 13.4.2000 tarih ve 1998/749-2000/143 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dava dosyası için Tetkik Hakimi Ayşe Altun tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacılar vekili, Ziraat Bankası Beypazarı şubesinin kullandırdığı kredi karşılığında müvekkillerinin murisi Bayram Yücel’i 29.4.1997 tarihinde hayat sigortası ile davalı şirkete sigortalattığım, Bayram Yücel’in 3.9.1997 tarihinde vefat ettiğini, sigortalının sözleşme imzalandığı tarihte mevcut hastalığını kasTen gizlediğini iddiası ile davalının sigorta bedelini ödemediğini, muris Bayram Yücel’in öldüğü sırada dahi hastalığım bilmediğini ileri sürerek 3.233.000.000 liranın 3.9.1997 tarihinden itibaren reeskont faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, Bayram Yücel’in sigorta başlangıcından önce mevcut rahatsızlıklarını TTK.nun 1290/1. Maddesine aykırı olarak müvekkili şirkete bildirmeyerek beyan yükümlülüğünü ihlal ettiğini, mide kanseri olan Bayram Yücel’in muayene ve tedavi olduğunu kasten gözlediğini belirterek davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, Can Sigortalarında da uygulanması gereken TTK.nun 1290.maddesinde, mukavele yapılırken ihbar mükellefiyetinin kasten yerine getirilmemesi ve dava konusu olayda olduğu gibi gerçeğe aykırı beyanda bulunması halinde sigortacıya cayma hakkı verildiği, davalı sigortacının bu durumu öğrenmeden riziko gerçekleştiği, poliçeye bu hususta hüküm koyan davalının hükümsüzlük nedeni ile ödeme yapmama hakkını haiz olduğu, murisin hastalığın bilahare tahlile dayalı olarak ortaya çıkmasından sonra da ihbar yükümlülüğünü yerine getirmediği ve akdin kurulmasından yaklaşık 5 ay sonra mide kanserinden vefat ettiği, aksi yönde bilirkişilerin hukuki mahiyetteki mütalalarına HUMK.nun 286.maddesi gereğince itibar edilmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacılar vekili temyiz etmiştir.

Davacılar vekili, 29.4.1997 tarihinde davalı şirkete hayat sigortası yaptıran davacılar murisi Bayram Yücel’in 3.9.1997 tarihinde vefat ettiğini, ancak sigorta bedelinin davalı tarafından ödenmediğini iddia ederek, poliçe bedelinin tahsilini istemiştir. Dosya içinde 7.4.1997 ve 15.4.1997 tarihli doktor raporlarında Bayram Yücel’de "mide Ca" düşünülmüş, ileri tektik ve kesin teşhis için tam teşekküllü bir hastaneye şevki uygun görülmüş, kesin bir teşhis konulmamıştır. Ankara’da bulunan sağlık kuruluşlarında 23.5.1997 tarihinde yapılan endeskopi ve 24.5.1997 tarihinde yapılan biyopsi sonucunda sigortalı Bayram Yücel’e "mide kanseri" teşhisi konulmuştur. Dinlenilen tanıklar ise, Bayram Yücel’in vefat tarihine kadar kanser hastası olduğunu bilmediklerini ifade etmişlerdir.Sigorta sözleşmesinin başlangıç tarihi olan 29.4.1997 de Bayram Yücel’e mide kanseri olduğuna dair kesin bir teşhis konulmamıştır. Kaldı ki, böyle bir teşhis konulmuş Olsa bile, içinde yaşadığımız toplumdaki uygulama, "kanser" gibi hastalıkların hasta olan şahıstan gizlenmesi,söylenmemesidir. Davacı tanıkları da aynı şekilde ifade verdiklerine göre,sigortalı Bayram Yücel’in sigorta sözleşmesi yapılırken teklifnamede mide kanseri olduğunu bildirmemesi, gerçeğe aykırı beyanda bulunma olarak addedilemez. Mahkemece, sigortalının gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu gerekçesiyle davayı reddetmesi doğru görülmemiş, hükmün davacılar yararına bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün davacılar yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 2.10.2000 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — 12 Ara 2014, 21:50


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir