Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • TÜKETİCİ,SIFIR ARACIN KAPISINDAN SES GELMESİ, AYIPLI MAL


T.C
YARGITAY
13.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2013/18797
KARAR NO: 2014/22037
KARAR TARİHİ:30.06.2014

Taraflar arasındaki ayıplı mal davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davalı avukatınca duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davalı … A.Ş. vekili avukat …geldi. Davacı taraftan gelen olmadığından duruşmaya başlanılmış ve hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra karar için başka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalının bayisinden 24.2.2011 tarihinde araç satın aldığını, aracı ilk kullandığı andan itibaren sol ön kapısından rahatsız edici sesler gelmeye başladığını, 4-5 kez servise götürmesine rağmen problemin kaynağının tespit edilemediğini, daha sonra yaptırdığı servis incelemesi ile aracın sol ön kapısının darbeli ve boyalı olduğunun tespit edildiğini, aracın ayıplı olduğunu ileri sürerek, aracın ayıpsız, misli ile değiştirilmesini, mümkün olmazsa aracın iadesi ile bedelinin faiziyle birlikle davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, aıaçta ayıp olmadığını, davacının süresinde ayıp ihbarında bulunmadığını savunarak davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş: Hüküm, davalı taralından temyiz edilmiştir.

Davacı, Davalının bayisinden satın aldığı aracı ilk kullandığı andan itibaren sol ön kapısından rahatsız edici sesler gelmeye başladığını. 4-5 kez servise götürmesine rağmen problemin kaynağının tespit edilemediğini, daha sonra yaptırdığı servis incelemesi ile aracın sol ön kapısının darbeli ve boyalı olduğunun tespit edildiğini, aracın ayıplı olup ayıbın hile ile gizlendiğini ileri sürerek, aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesi, mümkün olmazsa aracın iadesi ile bedelinin faiziyle birlikte davalıdan tahsili istemiyle eldeki davayı açmıştır. Mahkemece, alınan bilirkişi raporu da esas alınmak suretiyle davanın kabulü ile bedel iadesine karar verilmiştir.

Davacı davasında servis kayıtlarına dayanmasına rağmen mahkemece bu kayıtlar getirtilmediği gibi Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin cevabi yazısı ile bildirilen hasar dosyaları getirtilmemiştir. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda tespit bilirkişi raporu değerlendirilmediği gibi hüküm kurmaya elverişli nitelikte de değildir.

Eksik inceleme ve yetersiz bilirkişi raporuna dayanılarak hüküm kurulamaz. Öyle olunca mahkemece dava konusu araca ilişkin servis kayıtları ve hasar dosyaları getirtilip aracın ayıplı olup olmadığı, varsa ayıpların üretimden kaynaklanıp kaynaklanmadığı, araçta hasar oluşup oluşmadığı, oluşmuşsa değer kaybına neden olup olmadığı hususlarında konusunda uzman bilirkişi kurulundan keşfen taraf, hakim ve Yargıtay denetimine elverişli bilirkişi raporu alınarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik İnceleme ile yazılı şekilde yetersiz bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kabulüne karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın davalı yararına BOZULMASINA, 1100,00 TL duruşma avukatlık parasının davacıdan alınarak davalıya ödenmesine, peşin alınan 422,50 TL. temyiz harcının istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 30.06.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: admin — 12 Ara 2014, 22:20


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir