Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • TÜKETİCİ,SIFIR ARACIN KONTAK ANAHTARININ DİĞER ARACA UYMASI


T.C
YARGITAY
13.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2013/21457
KARAR NO: 2014/5279
KARAR TARİHİ: 26.02.2014

Taraflar arasındaki ayıplı araç davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabul kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, 30.03.2010 tarihinde davalı …Otomotiv şirketinden sıfır km bir araç satın aldığını, aynı tarihte akrabası olan dava dışı E… nin de aynı marka ve model bir araç aldığını, bir süre sonra her iki arabanın anahtarlarının birbirlerinin kapılarını açtığını ve motorlarını çalıştırdığını tesadüfen öğrendiklerini ve yetkili servise bildirdiklerini, kilit sisteminin değiştirilmesi gerektiğinin söylendiğini ancak aracın orjinalliğinin bozulmasından dolayı bu teklifi kabul etmediğini 23.11.2010 tarihli ihtarname ile aracın iadesi ile bedelinin ödenmesini istediğini, davalı tarafından talebinin kabul edilmediğini ileri sürerek üretim hatası olan aracın iadesi ile bedelinin ödenmesine ayrıca 15.000.00.TL maddi ve 15.000.00.TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı …Otomotiv şirketi, yeni anahtar sistemi ve kodlandırma yöntemi ile hatanın giderilebileceğini, bedelin iadesi talebinin hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olduğunu belirterek davanın reddini dilemiştir.

Davalı …Otomotiv şirketinin davanın ihbarını istediği ve mahkemece davaya davalı olarak dahil edilen …Otomotiv şirketi, davaya davalının ihbarı isteğinden sonra davalı sıfatıyla dahil edilmelerinin usulen mümkün olmadığını, taraf sıfatlarının olmadığını ve esastan da davanın reddine karar verilmesini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile aracın iadesi ile bedeli olan 31.000.00.TL’ nın davalılardan müteselsilen tahsiline, maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddine karar verilmiş; hüküm, davalılar tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı …Otomotiv şirketinin tüm temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-…Otomotiv şirketinin temyizi yönünden; HMK 114.maddesi gereğince taraf ehliyeti dava şartı olup, mahkemece resen gözetilir. Davacı tarafından usulüne uygun olarak açılmış bir dava bulunmadan gerçek ya da tüzel kişiler davaya dahil edilerek aleyhlerine hüküm kurulması mümkün olmamasına rağmen mahkemece, davalı …Otomotiv şirketinin yargılama sırasında açılan davanın ihbarı ve davalı yanında davaya …Otomotiv şirketinin dahil edilmesi yönündeki talebi üzerine imalatçı – ithalatçı firma olan …Otomotiv şirketinin 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’ un 4./3. madde ve fıkrası gereğince sorumluluğunun bulunduğu gerekçesi ile ve bu konuda davacının da herhangi bir talebi olmadan davaya davalı olarak resen dahil edilmesi ve davalı olarak diğer davalı …Otomotiv şirketi ile birlikte araç bedeli olan 31.000.00.TL ile yargılama giderlerinin davacıya ödenmesi hususunda müteselsilen sorumluluğuna karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

SONUÇ:Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davalı …Otomotiv şirketinin tüm temyiz taleplerinin reddine, 2. bent gereğince hükmün …Otomotiv Ltd. Şti yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26.02.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: admin — 12 Ara 2014, 17:06


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir