Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları • HACİZDEN İTİBAREN 6 AY İÇİNDE PARANIN CELBİNİN İSTENMEMESİ

YARGITAY 12.HUKUK DAİRESİ
Esas Numarası: 2014/12539
Karar Numarası: 2014/15092
Karar Tarihi: 27.05.2014

HACİZ TARİHİNDEN İTİBAREN ALTI AYLIK SÜRE İÇİNDE PARANIN DOSYAYA CELBİNİN İSTENMEDİĞİNİ BELİRTEREK HACZİN DÜŞTÜĞÜNÜN TESPİTİ İSTEMİ
İLGİLİNİN HAK ETTİĞİ PARAYI HAK ETME TARİHİNDEN ON YIL İÇİNDE ALMAK İÇİN MÜRACAAT ETMEZSE HÂZİNEYE GELİR KAYDEDİLİR

ÖZETİ: Somut olayda; borçlunun …İcra Müdürlüğü’nün 2011/100 E. sayılı takip dosyasındaki alacağı 11.10.2011 tarihli müzekkere ile haczedildiğinden İİK. ve Harçlar Kanunu gereğince alacaklı on yıl içinde haczedilen parayı talep edebilir.Bu durumda mahkemece şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

Mahalli mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Alacaklı tarafından borçlu aleyhine …6. İcra Müdürlüğünün 2010/5602 E. sayılı takip dosyası ile başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte borçlu vekili müvekkilinin alacaklı olduğu Selim İcra Müdürlüğü’nün 2011/100 E. sayılı takip dosyasındaki alacağına …6. İcra Müdürlüğü’nün 2010/5602 E. sayılı dosyasından haciz konulduğunu, haciz tarihinden itibaren 6 aylık süre içinde paranın dosyaya celbinin istenmediğini belirterek haczin düştüğünün tespitine, anılan süreden sonra paranın istenmesine ilişkin icra müdürlüğünün 14.01.2014 tarihli kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiş olup mahkemece şikayetin kabulü ile haczin kaldırılmasına karar verilmiştir.

İİK.’nın 362. maddesine göre; “İcra veznesine tevdi yahut dairece tahsil olunan para veya icra muamelesi sebebiyle hıfzedilmekte olan eşya tevdi veya tahsil yahut hıfız tarihinden itibaren on seneye kadar alakadarları tarafından müracaat olunmazsa talep hakkı Hazine lehine düşer.”

Harçlar Kanunu’nun 36. maddesinde takip işlemlerinden dolayı herhangi bir sebeple alınmış olan paraların ilgilinin hak ettiği parayı, hak etme tarihinden itibaren on yıl içinde almak için müracaat etmemesi halinde, hâzineye gelir kaydedileceği düzenlenmiştir.

Alacak ve para, menkul hükümlerine göre haczedilir ise de, bu paranın satılarak paraya çevrilmesi söz konusu olamayacağından satış isteme açısından İİK.nın 106. ve 110. maddelerinin tatbiki düşünülemez.

Somut olayda; borçlunun …İcra Müdürlüğü’nün 2011/100 E. sayılı takip dosyasındaki alacağı 11.10.2011 tarihli müzekkere ile haczedildiğinden İİK.’nın 362. maddesi ve Harçlar Kanunu’nun 36. maddesi gereğince alacaklı on yıl içinde haczedilen parayı talep edebilir.

Bu durumda mahkemece şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

Sonuç: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nın 366 ve HUMK’nın 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27.05.2014 gününde oybirliği ile karar verildi

Bu karar Hukuk Hukuk facebook profili tarafından gönderilmiştir.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: admin — 25 Ara 2014, 00:44


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir