YEMİN / VEKİLİN YEMİNİ KABUL VEYA RED YETKİSİ

T.C.
YARGITAY
Ondokuzuncu Hukuk Dairesi
E: 2006/3948
K: 2006/5915
T: 02.06.2006
YEMİN
VEKİLİN YEMİNİ KABUL VEYA RED YETKİSİ
ÖZET: Vekilin yemini kabul veya red yetkisini kullanabil­mesi için, yemin edecek kimsenin yemin teklif olunan mese­leyi öğrendikten sonra vekiline yeminin kabul veya reddini bildirmek için özel yetki vermiş olması gerekir.
1086 s. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU [Madde 63]
Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılar vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, ge­reği konuşulup, düşünüldü:
Dava, haricen satın alınan kamyonun icra yoluyla bağlanması nedeniyle ödenen bedelin tahsili istemine ilişkindir.
Davalılar vekili cevabında, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalılar vekili tara­fından temyiz edilmiştir.
Yeminin kabul ve reddi için vekaletnameye özel yetki konulmuş olabilir. Ancak vekil buna dayanarak yemini kabul veya red edemez. Vekilin yemini kabul veya red yetkisini kullanabilmesi için müvekkilin (yemin edecek kimse­nin) yemin teklif olunan meseleyi öğrendikten sonra vekiline yeminin kabul veya reddini bildirmek için özel yetki vermiş olması gerekir. Çünkü, yeminin kabul veya reddini bildirmek için özel yetki ancak yemin edecek kimse tara­fından yemin teklif olunan meseleyi öğrendikten sonra verilebilir. (HUMK. 63) Müvekkile durum bildirilmeden yemin teklif olunan celsede vekilin yemini reddetmesi usule aykırıdır.
Mahkemece, yukarıda açıklanan hususlar gözetilmeden davalı vekilinin yemin teklifini kabul etmediği gerekçesi ile yazılı biçimde karar vermesi usul ve yasaya aykırı olup, hükmün bozulması gerekmiştir.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın davalılar yararına (BO­ZULMASINA), peşin harcın istek halinde iadesine, 02.06.2006 gününde oy­birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir