Yeni ve Güncel Mevzuat • HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YÖNET.

12 Aralık 2014 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 29203 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan:

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/7/2012 tarihli ve 28343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kanununun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ı) bendine” ibaresi “Kanununa” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “Başkan, başkan yardımcıları,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, mevcut (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (f) bendi, mevcut (l) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (m) bendi eklenmiş ve birinci fıkrada yer alan bentler bunlara göre teselsül ettirilmiştir.

“f) Genel Sekreter yardımcısı: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreter yardımcılarını,”

“m) Teftiş Kurulu Başkan yardımcısı: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Teftiş Kurulu Başkan yardımcılarını,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Başkanvekilinin;” ibaresi “Başkanın;” şeklinde; üçüncü ve beşinci fıkraları ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Başkan, her yıl Ocak ayı içerisinde Genel Kurulun olağan toplantı gün ve saatlerini tespit eder.”

“(5) Başkan, resen veya Kurul üyelerinden birinin yazılı talebi üzerine daha önce tespit edilen Genel Kurul olağan toplantı gün ve saatlerinde değişiklik yapabilir. Dairelerde ise daire başkanı veya üyelerinden birinin yazılı talebi üzerine daha önce tespit edilen olağan toplantı gün ve saatlerinde değişiklik yapılabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kanundaki istisnalar hariç olmak üzere Genel Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar alır.

(2) Daireler, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar alır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başkanvekilinin de görüşü alınmak suretiyle,” ibaresi ile aynı fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmış; ikinci fıkrasına “Genel Kurul Bürosu” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya ihtiyaç olması halinde İşlemler Bürosu” ibaresi eklenmiş; üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Genel Kurul toplantı gündeminde değişiklik yapılması; ancak gündemin düzenlenmesinden sonra ivedi ve süreli işlerin ortaya çıkması hâlinde ve toplantı gününden en az bir gün önce Başkan veya üyelerden birinin yazılı talebi üzerine Genel Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ile olur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesine “Genel Kurul toplantıları bakımından” ibaresinden sonra gelmek üzere, “ilgisine göre Başkan veya”, üçüncü cümlesinin başına ise “İlgisine göre Başkan veya” ibareleri eklenmiş; beşinci fıkrasına “İlgisine göre” ibaresinden sonra gelmek üzere “Başkan veya” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Yargıtay üyeleri, 4/2/1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 29 uncu maddesinde; Danıştay üyeleri, 6/1/1982 tarihli ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen şartları haiz tüm hâkim ve savcılar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

(2) Seçilme şartlarını haiz hâkim ve savcıların sicili, adı soyadı, görev yeri ve unvanının yazılı olduğu oy pusulaları Başkanlık mührü ile mühürlenir ve pusulaların kaç adet basıldığı tutanak altına alınır.

(3) Belirlenen gün, saat ve yerde seçim yapılmak üzere toplanılır.

(4) Yapılan seçimde en yüksek oy alandan başlamak üzere en az oniki oy alan hâkim ve savcılar üyeliğe seçilmiş sayılır. Ancak;

a) Yapılan oylama neticesinde boş kadro sayısından daha fazla oniki oy alan adayların çıkması hâlinde boş kadro sayısını dolduruncaya kadar en çok oyu alanlar üye seçilmiş sayılır. Son sıradaki oyların eşit olması hâlinde, eşitler arasında yeniden seçim yapılır, bu durumda boş kalan kadro sayısınca en çok oy alanlar seçilmiş sayılır.

b) Yapılan oylama neticesinde seçilmek için zorunlu olan en az oniki oyun alınamaması nedeniyle boş kalan üyelikler için aynı usulle kadrolar dolana kadar seçimlere devam edilir.

(5) Oy kullanma işlemi bittikten sonra oy pusulaları Sayım Kurulu tarafından toplanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “UYAP ortamında Başkana” ibaresi “Başkana arz edilmek üzere Başkanlık Bürosuna” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, Başkanvekili ya da daire başkanı ile yetkili kılınan Kurul üyesi” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Başkanvekilince” ibaresi “Başkan tarafından” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe 18 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yetki devri

MADDE 18/A – (1) Başkan, yetkilerinden bir kısmını yazılı olarak Başkanvekiline devredebilir. Başkanvekili, Başkana ait yetkileri, devredildiği ölçüde kullanabilir.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

4/7/2012

28343

Bilgiler: Tarih-Gönderici: admin — 13 Ara 2014, 20:06


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir