YENİLEME İŞLEMİ

T.C.
YARGITAY
Yedinci Hukuk Dairesi
E: 2006/1636
K: 2006/1661
T: 23.05.2006

YENİLEME İŞLEMİ
ÖZET: Somut olayda, ilk kadastro paftası ile yenileme paf­tası, söz konusu mahkeme ilamlarının eki ve dayanağı ha­ritaların ölçekleri eşitlendikten sonra yerel bilirkişi yardı­mı, uzman bilirkişi eliyle çalıştırılmak suretiyle yerlerine uygulanmalı, uygulamada haritalarda tarif edilen belli po­ligon ve röper noktalar ile arz üzerindeki doğal ya da ya­pay sınır yerlerinden yararlanılarak, mevcut durum tespit edildikten sonra yasal dayanakları da gösterilerek hüküm kurulmalıdır.

2859 s. TAPULAMA VE KADASTRO PAFTALARININ YENİLENMESİ HAKK… [Madde 1]
2859 s. TAPULAMA VE KADASTRO PAFTALARININ YENİLENMESİ HAKK… [Madde 4]
2859 s. TAPULAMA VE KADASTRO PAFTALARININ YENİLENMESİ HAKK… [Madde 6]
2859 s. TAPULAMA VE KADASTRO PAFTALARININ YENİLENMESİ HAKK… [Madde 23]
2859 s. TAPULAMA VE KADASTRO PAFTALARININ YENİLENMESİ HAKK… [Madde 24]
2859 s. TAPULAMA VE KADASTRO PAFTALARININ YENİLENMESİ HAKK… [Madde 28]

Taraflar arasında kadastro tesbitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay’ca incelenmesi davalı Fethi ve arkadaşları tarafından iste­nildiği, temyiz isteminin süresinde olduğu anlaşılmakla dosya incelendi. Dosyadaki belgeler okundu, tetkik hakiminin açıklamaları dinlendi. Gereği görüşüldü:

Dava niteliği ve içeriği itibariyle taşınmazın bulunduğu bölgede 2859 sa­yılı Yasanın uygulamasından kaynaklanmaktadır. Davanın saptanan niteliği dikkate alındığında mahkemece yapılan araştırma, uygulama ve soruşturma yetersizdir. Dava konusu taşınmazın genel kadastroca (ilk kadastroda) dü­zenlenen tutanağı ve eki haritası hükmen kesinleşmiş ise dava dosyası ge­tirtilip incelenmemiş, bu yolla tesbit malikleri hükmen kesinleşmiş ise dava­nın gerçek tarafları belirlenmemiş, açılan dava da yöntemine uygun biçimde taraf koşulunun oluşup oluşmadığı ya da davanın açıldığı günde gerçek has­ma yöneltilen bir dava bulunup bulunmadığı belirlenmemiştir. Gerçekten öğ­retide ve uygulamada kararlılık kazanan görüşlere göre davada yöntemine uygun biçimde taraf koşulunun oluşturulmamış olması başlı başına bozma nedenidir. Öte yandan bu nitelikteki davalar hakları çatışanlar arasında gö­rülür. Bu olgu dikkate alındığında davanın açıldığı günde gerçek hasma yö­neltilen bir dava bulunup bulunmadığı da genel kadastroca (ilk kadastroda) düzenlenen tutanak ve tutanak hükmen kesinleşmiş ise dava dosyası getirtilmediğinden davanın gerçek hasım ya da hasımlara yöneltilip yöneltilmediği veya davada yöntemine uygun biçimde taraf koşulunun oluşturulup oluş­turulmadığı da belirlenememiştir. Kaldı ki, davanın saptanan niteliğine göre yapılan araştırma, soruşturma ve hükmün dayanağı uzman bilirkişi harita ve eki rapor da yetersizdir. O halde dava konusu taşınmazın öncelikle genel ka­dastroca düzenlenen tutanak örneği, tesbit hükmen kesinleşmiş ise dava dosyası getirtilmeli, davanın gerçek hasma yöneltilip yöneltilmediği ya da davada yöntemine uygun biçimde taraf koşulu oluşturulup oluşturulmadığı belirlenmeli, usule ilişkin bu olgular eşliğinde davanın dava gününde gerçek hasım ya da hasımlara yöneltilmediği saptandığı takdirde husumet yönü üzerinde durulmalı, bu yolla davada taraf koşulunun oluşturulmadığı sonu­cuna varıldığı takdirde yöntemine uygun biçimde taraf koşulu oluşturulduk­tan ve Asliye Hukuk Mahkemesinin 18.11.1998 gün ve 1997/522, 1998/659 E.K. sayılı ilamı ile eki harita ve Asliye Hukuk Mahkemesinin 1997/583 esas sayılı ilam ve harita da yerinden getirildikten sonra aşağıda somut olaya ilişkin yerleşik Yargıtay uygulaması göz önüne alınarak işin esasına girişilmelidir.

Ülkemizde, ilk kadastro işlemleri 15.12.1934 tarihinde yürürlüğe giren 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu ile başlamıştır. Şehir Kadastro­su adıyla da anılan bu yasanın amacı, il ve ilçe merkezlerinde bulunan taşın­mazların hukuki ve hendesi (geometrik) durumlarını tesbit etmek ve göster­mektir.

Daha sonra kadastro faaliyetlerinin yurt çapına yayılması, il ve ilçe mer­kezleri dışındaki yerlerin de kadastro kapsamına alınması düşünülmüş, bu düşüncelerle, sırasıyla 22.03.1950 tarih 5602;17.07.1964 tarih 509; 12.05.1966 tarih 766 sayılı Tapulama Yasaları çıkarılmış; zaman içerisinde duyulan ihtiyaçlarla, anılan yasalar 6091, 6335, 1617 sayılı Yasalarla değişik­liklere uğramıştır.

Son olarak, şehir, köy ayrımını ortadan kaldırmak, yurdun her yerinde uy­gulama birliği sağlamak düşüncesiyle, 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahrir Kanunu ile 766 sayılı Tapulama Kanununun fonksiyonlarını bünyesinde bir­leştiren 3402 sayılı Kadastro Kanunu 07.07.1987 tarihinde yürürlüğe sokul­muştur.

Belirtilen tüm düzenlemelerin amacı, 3402 sayılı Yasanın 1. maddesinde de ifade edildiği gibi; memleketin kadastral topografik haritasına dayalı ola­rak, taşınmaz malların sınırını arazi ve harita üzerinde belirterek hukuki du­rumlarını tesbit etmek ve bu suretle Türk Medeni Kanunu’nun öngördüğü ta­pu sicilini oluşturmak, böylece, kadastral harita ve planlara bağlanan tapu sicillerini Medeni Kanunun güvencesi altına almak, korumak ve sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere iletmek ve teslim etmektir.

Yukarıda da değinildiği gibi, başlangıcından beri değişiklikleri ile beraber sekiz kanun yürürlüğe girmiş, bu alanda başarılı sonuçlar alınmıştır. Ne var ki, Kadastro ve Tapulama Kanunu ile üretilen paftalar, 2859 sayılı Kanun ge­rekçesinde açıkça vurgulandığı gibi kadastro yapım tekniğindeki değişiklik­ler, gelişmeler, arazilerdeki yüksek yoğunluklu yerleşim alanları karşısında yetersiz kalmıştır. Nitekim, birçok Avrupa Ülkelerinde, teknik niteliğini ve uy­gulama yeteneğini kaybetmiş paftalar, ikinci hatta üçüncü defa yenilenmiş­tir.

Yurdumuzda da kadastro yapımındaki metod, alet ve malzeme yetersiz­likleri, sınırların zeminde işaretlendirilmemesi, adım ya da şerit, metre ve pu­sula ile yapılanın yanında, grafik ölçü sistemiyle, büyütülmüş fotoğraflar gibi ilkel metodlar kullanılarak yapılmıştır. Kullanıldığı zamanlarda bile harita ya­pımının gerektirdiği nirengi ve poligon gibi sabit tesislerden yoksun üretilen bu haritalar genellikle küçük ölçeklerde ve kötü vasıflı malzemeler üzerine çi­zimleri yapılmış ve bunlar üzerinden yüzölçümleri hesaplanmıştır.

Yapıldığı dönemdeki basit ve ilkel tekniklerle üretilen paftaların ihtiyacı karşılamadığı, böylece paftaların yenilenmesinin zaman zaman zaruret hali­ne geldiği bilinen bir gerçektir. Bunun için 23.06.1983 tarihinde 2859 sayılı Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanun yürürlüğe girmiş ve bu ihtiyacı büyük ölçüde karşılamıştır.

Taraflar arasındaki uyuşmazlık 2859 sayılı Tapulama ve Kadastro Pafta­larının Yenilenmesi Hakkındaki Kanunun uygulamasından kaynaklanmakta­dır.

2859 sayılı Yasanın yenileme başlıklı birinci maddesi; “Teknik nedenlerle yetersiz kalan, uygulama niteliğini kaybeden veya eksikliği görülen ve en az bir mevkii ya da ada biriminde zemindeki sınırları gerçeğe uygun şekilde göstermediği tespit edilen tapulama ve kadastro paftaları bu kanun hüküm­lerine göre Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün teklifi ve ilgili bakanın onayı ile yenilenir. Buna göre tapu sicilinde gerekli düzeltmeler yapılır” hük­münü taşımaktadır.

Yenilemenin esasları başlıklı dördüncü maddesi; “Yenileme yalnız teknik çalışmaları kapsar. Tapu siciline geçmiş veya geçmemiş mülkiyet ve mülki­yete ilişkin haklar inceleme konusu yapılamaz.

Yenileme işlemi sırasında ilk kadastro ve tapulamanın tahdit ve tespit et­tiği parsel sınırlarına itibar olunması esas alınır.

Parselin zemindeki sınırları değişmemiş ise ölçümleme sonunda yeni bu­lunan değerler aynen kabul edilir.

Parselin zemindeki sınırları değişmiş veya işaretsiz ise ilk kadastro veya tapulamanın pafta ve fenni belgelerinden yararlanarak sınırlar tesbit edilir.

Parsel sınırlarının tespit edilememesi halinde yol, dere ve benzeri tabii ve suni tesislerle çevrili parseller topluluğu bir bütün olarak ele alınır. Bu toplu­luk içindeki parsellerin konumu dikkate alınarak yüzölçümü farklılıkları her bir parselin sicilindeki yüzölçümü ile orantılı olarak bütün parsellere dağıtıl­mak suretiyle dengelenir. Bu işlemler sırasında parseller içindeki mevcut da­imi yapı ve tesislerin aynı parsel içerisinde bırakılması, hak sahiplerinin bir­birleri ile uyuşmazlık çıkarmadan kabullendikleri yerleşme biçimlerinin oldu­ğu gibi muhafazası göz önünde bulundurulur. Bu topluluk içindeki sınırları değişmemiş parseller dengelemeye dahil edilmeyip haklarında üçüncü fıkra hükmü uygulanır” şeklinde düzenlenmiştir.

Öte yandan yasanın 6. maddesine göre çıkarılan yenilemenin yapılış bi­çimi ve uygulanacak teknik yöntemleri gösteren yönetmeliğin 23. maddesin­de parsel sınırları veya köşe noktalarında tapulama veya kadastro sırasında varolan ifraz ve parselasyon sonucu doğmuş olan parsellerin yenilemede, durumunu koruyan sabit zemin işaretleri tespit edilerek, anılan sınırların ye­nilemede esas alınacağı 24. maddesinde yapılan ölçülerde herhangi bir ha­ta bulunmaması halinde bu sınırlara aynen itibar edileceği 28. maddesinde ise sınırları zeminde belirlenen parsellerle parseller topluluğunun yüzölçümlerinin köşe koordinatlarına göre hesaplanacağı vurgulanmaktadır.

Hemen belirtmek gerekir ki, yenileme işlemi önceki kadastro ile saptanan mülkiyet ve geometrik durumu yok sayan veya tamamen hükümsüz kılan yeni bir kadastro çalışması değil, mümkün olduğu kadar aslına sadık kalına­rak onun eksikliklerini tamamlayan sınırlarında ve yüzölçümlerinde görülen yanlışlıkları “orantı” ve “dengeleme” kurallarına göre düzelten bir önceki ka­dastroya ek bir işlemdir.

Zorunlu sebepler (parsel köşe noktalarının kaybolması, röperlerin bozul­ması gibi) sonucu ortaya çıkan sınır değişiklikleri, her zaman mülkiyet deği­şikliği niteliğinde değildir. İlk kadastronun aslına bağlı kalınmakla beraber tüm yasa olarak yapılan ölçümlere rağmen elde olmayan zorunlu sebepler so­nucu ortaya çıkan değişiklik ve buna bağlı geometrik durumun kabulünde zaruret vardır.

Ayrıca, ilk kadastro ile yenileme sonucu üretilen paftalar ve buna bağlı parseller ya da parsel topluluğu arasındaki fark ya da farklar tecviz dışı ise parsel yüzölçümlerinin yukarıda değinildiği şekilde dengeleme ve orantı yo­luyla düzeltileceği, bu suretle meydana gelen haksızlıkların da önlenebilece­ği kuşkusuzdur.

Bu durumda, sağlıklı bir sonuca varılabilmesi için öncelikle sınırların de­ğişip değişmediğinin belirlenmesi zorunludur. Zira, sınırların değişmesi ha­linde uygulanacak hükümle, değişmemesi halinde uygulanacak hükümler birbirinden farklıdır.

Eğer sınırlarda bir değişiklik yoksa eski sınırlara itibar edileceği, sınırların­da ve yüzölçümlerinde bir yanlışlık ve eksiklik bulunmayan parsellerin yeni­leme dışı bırakılacağı tabiidir.

Sınırlarda değişiklik mevcut ise, tapulama haritaları ile yenileme haritala­rının çakıştırılıp uygulanması, bu uygulamada özellikle parsel köşelerinin he­saplanacak koordinatlarına göre tersim edilmesi, sınırların tespit edileme­mesi halinde sabit noktalardan (sınırlardan) yararlanılması, tüm bulguların arz üzerinde işaretlenip rapor edilmesi ve gerekçelerin gösterilmesi asıldır. Ayrıca taşınmazda fiili kullanım sonucu ortaya çıkan yeni oluşum, yeni bir mülkiyet değişikliği niteliğinde olup, yenileme paftalarında nazara alınmaz.

Ne var ki, mahkemece somut olayın özelliğine göre yukarıdaki ilkeler gö­zetilerek bir uygulama yapıldığından söz etme olanağı yoktur, ilk kadastro paftası ile yenileme paftası ile az yukarıda sözü edilen mahkeme ilamlarının eki ve dayanağı haritaların ölçekleri eşitlendikten sonra yerel bilirkişi yardı­mı, uzman bilirkişi eliyle çakıştırılmak suretiyle yerlerine uygulanmalı, uygu­lamada haritalarda tarif edilen belli poligon ve röper noktalar ile arz üzerin­deki doğal ya da yapay sınır yerlerinden yararlanılmalıdır. Ne varki, bu doğ­rultuda haritalar yerine çakıştırılmadığı gibi, parsellerin yüzölçümleri, köşe koordinatlarına göre hesaplanmamıştır. Köşe noktası olarak saptanan sını­rın hangi sabit sınır olarak neden alındığı gerekçesi gösterilerek açıklanma­mış, ilk kadastral sınırlara itibar edilmemesinin hangi zorunlu sebeplerden ileri geldiği açıklanmaksızın, mülkiyet durumunu değiştirecek şekilde yeni bir pafta oluşturulmuştur.

Bu itibarla yukarıda açıklanan ilkelerin ışığı altında ve değinilen yasa hü­kümlerine göre bir uygulama, inceleme ve soruşturma yapıldığından söz edilemez. Mahkemece bu olgular gözardı edilerek yazılı şekilde hüküm ku­rulması isabetsiz olduğu gibi az yukarıda sözü edilen ilamların tarafları ile bu davanın tarafları karşılaştırılmamış yanlar arasında koşulları usulün 237. maddesi hükmünde öngörülen biçimde kesin hüküm bulunup bulunmadığı araştırılmamış, kesin hükmün akdi ve irsi haleflerini bağlayacağı düşünülme­miş, sözü edilen ilamlar kesin hüküm oluşturmasa bile güçlü delil olabilece­ği güçlü delilin aksinin daha güçlü delillerle kanıtlanabileceği de düşünülme­diği gibi kesin hükmün kamu düzenine ilişkin istek olmasa bile yargılamanın her aşamasında mahkemece resen gözetilmesi gerekli olumsuz dava koşu­lu olduğu da hüküm yerinde yasal dayanakları gösterilerek tartışılmamıştır. Açıklanan nedenlerle davalıların temyiz itirazlarının kabulü ile usul ve yasaya uygun bulunmayan hüküm açıklanan nedenlerle bozulmalıdır.

Sonuç: Davalıların temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün yukarıda gös­terilen nedenlerle (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde ilgili­sine iadesine, 23.05.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir