YERİNDE OLMAYAN KARAR DÜZELTME TALEBİ

TC. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2007/5-51 E., 2007/29 K.

TEMYİZ NİTELİĞİNDE OLMAYAN KARARLAR

YERİNDE OLMAYAN KARAR DÜZELTME İSTEMİ

1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU ( Madde 440 )
“İçtihat Metni”

Taraflar arasındaki davadan dolayı, bozma üzerine direnme yoluyla; Ankara 24.Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 18.4.2006 gün ve 2005/395 E. 2006/100 K.sayılı kararın bozulmasını kapsayan ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’ndan çıkan 27.9.2006 gün, 2006/5-529 Esas, 2006/596 Karar sayılı ilamın, karar düzeltilmesi yoluyla incelenmesi davalı vekili tarafından verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla; Hukuk Genel Kurulu’nca dilekçe, düzeltilmesi istenen ilam ve dosyadaki ilgili bütün kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Düzeltilmesi istenen Hukuk Genel Kurul ilamında gösterilen gerektirici nedenlere göre, HUMK.nun 440.maddesinde yazılı sebeplerden hiç birisine dayanmayan ve yerinde olmayan karar düzeltme isteğinin REDDİNE, 3506 sayılı Yasa’nın 4.maddesinin b-1 fıkrası hükmüne göre takdiren (160.00) YTL para cezasının ve (27.00) YTL harcın düzeltme isteyenden alınmasına, peşin harcın mahsubuna, 24.1.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir