ZAMANAŞIMI / ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ / ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN TAKİP

T.C.
YARGITAY
Onikinci Hukuk Dairesi
E: 2006/8501
K: 2006/11827
T: 02.06.2006
ZAMANAŞIMI
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ
ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN TAKİP
818 s. BORÇLAR KANUNU [Madde 133]
2004 s. İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) [Madde 33]
2004 s. İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) [Madde 71]
6762 s. TÜRK TİCARET KANUNU (1) (2) [Madde 726]
6762 s. TÜRK TİCARET KANUNU (1) (2) [Madde 730]
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular vekili tarafından istenmesi üzerine bu isle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı vekili tarafından İcra takibine dayanak yapılan belgenin niteliğine göre zamanaşımı TTK’nın 726. maddesi gereğince 6 aylık süreye tabidir.
TTK’nın 730/18. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken aynı kanunun 662. maddesi gereğince zamanaşımı, dava açılması, takip talebinde bulunulması, davanın ihbar edilmesi veya alacağın iflas masasına bildirilmesi sebepleriyle kesilir.
Ayrıca, İİK.nin 71. ve 33/a-L. maddelerine göre de, (takibin kesinleşmesinden sonraki dönemde) zamanaşımının gerçekleştiği tespit edildiği takdirde icranın geri bırakılmasına karar verilmesi zorunlu bulunmaktadır.
Somut olayda, icra takibi 13.8.2001- 5.4.2002 tarihleri arasında alacaklı tarafından işlemsiz bırakıldığı için, yukarıda açıklanan kurallar gereğince icranın geri bırakılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ: Borçlular vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’un 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, 02.06.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir