ZARARDAN SORUMLULUK / KREDİ KARTI / GÖREVLİ MAHKEME

T.C.

YARGITAY
Yirminci Hukuk Dairesi
E:2006/3248
K:2006/4462
T:03.04.2006
ZARARDAN SORUMLULUK
KREDİ KARTI
GÖREVLİ MAHKEME
ÖZET:Yasal olmayan yollarla kartın 3. kişi tarafından kullanılması durumunda, üye işyerlerinin de kart kullanımı sırasında oluşan riski paylaşması gerektiğine, gerekli dik­kat ve özeni göstermediğinin iddia edilmesine göre, 5464 sayılı Yasa hükümleri de gözetildiğinde uyuşmazlığın tüke­tici mahkemesinde çözülmesi gerekir.
5464 s. BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU [Madde 17]
5464 s. BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU [Madde 2]
Taraflar arasındaki alacak hukukuna ilişkin davada (İstanbul İkinci Tü­ketici ile Üçüncü Asliye Ticaret Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik ka­rarı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belli edilmesi için gönderilen dosya için­deki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:
Dava, çalınan kredi kartı nedeniyle yapılan alış verişten kaynaklanan ala­cağa ilişkindir.
Dosya kapsamından davanın, davacı kişiye ait kredi kartının çalınması sonucu üçüncü kişiler tarafından kullanılması nedeniyle doğan zararın dava­lı üye işyerlerinden ödetilmesi isteğiyle açıldığına, kredi kartının ilgilisine tes­liminden sonra özen ile saklanması ve kullanılması kart sahibine ait ise de, yasal olmayan yollarla (somut olayda olduğu gibi çalınması) kartın 3. kişi ta­rafından kullanılması durumunda, üye işyerlerinin de kart kullanımı sırasında oluşan riski paylaşması gerektiğine, davada davalı işyerlerinin gerekli dikkat ve özeni göstermediğinin iddia edildiğine, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kre­di Kartları Yasası’nın 2. maddesinde; kartlı sistem kuran, kart çıkaran, üye işyeri anlaşması yapan kuruluş ile üye işyerleri ve kart hamillerinin bu yasa hükümlerine tabi olduğuna, yine aynı yasanın 17. maddesinde; mal ve hiz­met karşılığının kredi kartı ile ödenmek istenmesi halinde, üye işyerinin görev ve sorumlulukları düzenlendiğine ve görülmekte olan davada, ödemeyi kredi kartı ile kabul eden davalı işyerlerinin sorumluluğuna dayanıldığına gö­re, uyuşmazlığın tüketici mahkemesinde görülüp çözümlenmesi gerekir.
O halde; davaya bakmakla görevli mahkeme İstanbul İkinci Tüketici Mahkemesidir.
Sonuç: Yukarıda belirtilen nedenlerle; HYUY.nın 25. ve 26. maddeleri gereğince İstanbul İkinci Tüketici Mahkemesinin (YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE), 03.04.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir